Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad van Eemsdelta is gekozen door inwoners en bestaat uit 29 leden verdeeld over 8 politieke partijen.
De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert en treedt op als volksvertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Eemsdelta.
Bekijk hier wie er in de gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta zitten.

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden.
Voor meer informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffie, bereikbaar op telefoonnummer (0596) 691203 of via e-mail: griffie@eemsdelta.nl.

Wat doet de Rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.
Worden de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld wel bereikt? Heeft het college van burgemeester en wethouders het plan wel efficiënt uitgevoerd? En wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden. De rekenkamercommissie is een instrument bedoeld om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.

De rekenkamercommissie neemt een aparte en onafhankelijke plaats in binnen het bestuurlijk stelsel. Deze onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de rekenkamercommissie zelf bepaalt wat zij onderzoekt en rapporteert. Raad en college kunnen wel een onderwerp voor onderzoek voordragen. Ook inwoners kunnen onderzoeksonderwerpen aandragen.

Het werkterrein van de rekenkamercommissie strekt zich uit over alle organen (raad en college), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

De rekenkamercommissie is ingesteld op basis van een gemeentelijke verordening; de Verordening op de Rekenkamercommissie. In deze verordening heeft de gemeenteraad van Eemsdelta afgesproken welke bevoegdheden de rekenkamercommissie heeft, wat de samenstelling is van de commissie en wat de benoemingstermijn van de leden is. Ook zaken over ondersteuning zijn hierin geregeld.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor uw vragen over de gemeenteraad, raadscommissie en raadsactiviteiten.
Bekijk hier de medewerkers van de griffie gemeente Eemsdelta.