Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad van Eemsdelta is gekozen door inwoners en bestaat uit 29 leden verdeeld over 8 politieke partijen.
De raad stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente, controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert en treedt op als volksvertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente Eemsdelta.
Bekijk hier wie er in de gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta zitten.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid.


De rekenkamer bestaat uit drie externe leden.
Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u contact opnemen met de griffie, bereikbaar op telefoonnummer (0596) 691203 of via e-mail: griffie@eemsdelta.nl.


Wat doet de Rekenkamer?
De rekenkamer doet onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid. Het gaat hierbij om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.
Worden de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld wel bereikt? Heeft het college van burgemeester en wethouders het plan wel efficiënt uitgevoerd? En wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden. De rekenkamer is een instrument bedoeld om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken.


De rekenkamer neemt een aparte en onafhankelijke plaats in binnen het bestuurlijk stelsel. Deze onafhankelijkheid houdt onder meer in dat de rekenkamer zelf bepaalt wat zij onderzoekt en rapporteert. Raad en college kunnen wel een onderwerp voor onderzoek voordragen. Ook inwoners kunnen onderzoeksonderwerpen aandragen.


Het werkterrein van de rekenkamer strekt zich uit over alle organen (raad en college), diensten en instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijk verantwoordelijk is of waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.


De rekenkamer is ingesteld op basis van een gemeentelijke verordening; de Verordening op de Rekenkamer. In deze verordening heeft de gemeenteraad van Eemsdelta afgesproken welke bevoegdheden de rekenkamer heeft, wat de samenstelling is van de rekenkamer en wat de benoemingstermijn van de leden is. Ook zaken over ondersteuning zijn hierin geregeld.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). Bij de griffie kunt u terecht voor uw vragen over de gemeenteraad, raadscommissie en raadsactiviteiten.
Bekijk hier de medewerkers van de griffie gemeente Eemsdelta.

In tegenstelling tot andere functies bij de gemeente, zijn de griffier, griffiemedewerkers en andere personen die werken bij de griffie in dienst van de gemeenteraad. Hierdoor is de raad dus ook werkgever en heeft hiermee toestemming om alle beslissingen te nemen om iemand aan te nemen of om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Voor de praktische en dagelijkse uitvoering van deze werkgeverstaak wordt er gebruik gemaakt van de werkgeverscommissie. Deze bestaat uit raadsleden die, naast de politieke rol die zij hebben, ook een werkgeversfunctie hebben.