Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 31 januari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:48 - 00:05:41 - B. Visser
  00:06:49 - 00:07:05 - B. Visser
  00:07:12 - 00:07:27 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:07:29 - 00:08:29 - B. Visser
 2. 2

  00:07:32 - 00:08:29 - B. Visser
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  00:07:36 - 00:08:29 - B. Visser
  00:08:31 - 00:09:13 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:09:15 - 00:09:17 - B. Visser
  00:09:21 - 00:10:34 - D. de Jong
  00:10:36 - 00:10:41 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:10:42 - 00:10:59 - D. de Jong
  00:11:03 - 00:13:31 - B. Visser
 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:11:17 - 00:13:31 - B. Visser
 6. 6

  De gemeente Eemsdelta kent een zeer diverse bevolking, mensen van diverse pluimage, en in de wijken en dorpen een groeiend aantal ouderen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+, jongeren, gezinnen, eenzame mensen, arm of rijk, mensen met een beperking. Het college en de raad streven naar een aantrekkelijke gemeente, dichtbij de inwoners. Een brede benadering van inclusiebeleid en gerichte activiteiten dragen bij aan een gemeente waarin er voor alle mensen ruimte is, participatie hoog op de agenda staat en belemmeringen worden weggenomen. Met deze nota "Voel je thuis in Eemsdelta - samen voor inclusie 2024-2027" wordt uitvoering gegeven aan dit raadsinitiatief. Deze nota is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met betrokken inwoners, ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, onderzoek, adviezen en beleidsinformatie van landelijke en provinciale instellingen.


  Uw raad wordt voorgesteld de inclusienota 'Voel je thuis in Eemsdelta; samen voor inclusie, beleidsnota 2024-2027", het voorgestelde de aanpak met de inzet van een interne werkgroep en een interne coördinator vast te stellen en het benodigde budget te dekken uit het begrotingssaldo 2024.
  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:11:30 - 00:13:31 - B. Visser
  00:14:21 - 00:14:25 - B. Visser
  00:18:37 - 00:18:41 - B. Visser
  00:19:58 - 00:20:01 - B. Visser
  00:22:08 - 00:22:13 - B. Visser
  00:24:05 - 00:24:10 - B. Visser
  00:25:32 - 00:25:39 - B. Visser
  00:29:30 - 00:29:40 - B. Visser
  00:31:58 - 00:32:15 - B. Visser
  00:36:04 - 00:36:11 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:38:39 - 00:38:42 - B. Visser
  00:38:43 - 00:38:47 - E. Mulder
  00:39:23 - 00:39:41 - B. Visser
  00:40:18 - 00:40:23 - B. Visser
  00:41:39 - 00:41:45 - B. Visser
  00:42:22 - 00:42:24 - B. Visser
  00:42:25 - 00:42:41 - M.W. Meijer
  00:42:42 - 00:42:43 - B. Visser
  00:42:45 - 00:43:21 - E.W. Raangs
  00:43:22 - 00:43:23 - B. Visser
  00:44:22 - 00:44:30 - B. Visser
  00:45:15 - 00:45:24 - B. Visser
  00:47:01 - 00:47:02 - B. Visser
  00:47:05 - 00:47:57 - E.W. Raangs
  00:50:01 - 00:50:30 - B. Visser
  00:55:15 - 00:58:04 - B. Visser
 7. 7

  De gemeente stelt jaarlijks een plan van aanpak vast voor de versterkingsoperatie in het volgende jaar. Dit plan van aanpak is de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om de versterking uit te voeren. Het bevat de prioritering van de opgave en de kaders. Hiermee geeft de gemeente globaal aan in welke volgorde het versterkingsprogramma verder wordt uitgevoerd. In 2024 moeten nog zo'n 3.000 beoordelingen worden vastgesteld door NCG. In de uitvoering moeten nog ongeveer 500 adressen uit een vorig plan starten met het planvormingsproces. Er worden daarnaast 842 'nieuwe' adressen in opdracht gegeven, waarvan 180 adressen met zeer lichte versterkingen. De selectie is vooral gebiedsgericht opgepakt, op basis van de vastgestelde criteria.


  Uw raad wordt voorgesteld het Plan van aanpak versterking Eemsdelta 2024 vast te stellen, het Plan van aanpak voor de uitvoering formeel in te dienen bij de Nationaal Coördinator Groningen en het college te mandateren om gedurende de looptijd van het plan eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het plan vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend
  Het onderwerp is besproken in de commissie van 17 januari. Tijdens de commissie kwamen de zorgen van de raad over de aantal te versterken woningen in 2024 en het niet halen van de einddatum, zijnde 2028, naar voren. Ook werd het belang van goede BLVC afspraken met de hulpdiensten en communicatie richting de bewoners benadrukt.

  00:55:41 - 00:58:04 - B. Visser
  01:03:29 - 01:03:43 - B. Visser
  01:05:49 - 01:06:00 - B. Visser
  01:08:05 - 01:08:13 - B. Visser
  01:10:43 - 01:10:51 - B. Visser
  01:15:40 - 01:15:50 - B. Visser
  01:18:15 - 01:18:30 - B. Visser
  01:21:30 - 01:21:46 - B. Visser
  01:29:03 - 01:29:24 - B. Visser
 8. 8

  Qua oppervlakte is Eemsdelta een grote gemeente. De afstanden tussen de voorzieningen zorgen ervoor dat de inwoners afhankelijker van het OV worden. De kosten van het openbaar vervoer zorgen ervoor dat inwoners die van een laag inkomen leven, moelijker mee kunnen doen in de samenleving. Daarom wordt voorgesteld om gratis openbaar vervoer in te zetten, de Meedoen Pas. Met deze Meedoen Pas kunnen alle inwoners van Eemsdelta met een laag inkomen in de daluren gratis reizen met de bussen van Qbuzz en de treinen van Arriva. Voor dit gratis openbaar vervoer wordt een overeenkomst aangegaan met Arriva. Dit aanbod sluit aan bij de kadernota armoedebeleid Naar een merkbaar en meetbaar verschil!  Uw raad wordt voorgesteld om aan Arriva subsidie te verstrekken tot een bedrag van € 363.000 voor de periode van 1 maart tot en met 31 december 2024 voor gratis openbaar vervoer(meedoen pas) voor huishoudens met een laag inkomen en hiervoor een bedrag ad € 363.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 9. 9

  Op initiatief van de rekenkamer(commissie)s van de deelnemende gemeenten in het RIGG is Socianova gevraagd een rekenkameronderzoek uit te voeren naar de (kwaliteit van) de inkoop van jeugdhulp binnen de regio Groningen. Gevraagd is om vooral ook in te gaan op de taakverdeling tussen RIGG en individuele gemeenten waar het de inkoop van vormen van jeugdhulp betreft.


  Uw raad wordt voorgesteld het college opdracht te geven samen met andere Groningse gemeenten concrete afspraken te maken over het monitoren van de risico's en afspraken te maken over de inkoop middelvoorzieningen, om zijn informatiepositie te versterken en de raad actief te informeren over de ontwikkelingen rondom Inkoop jeugdhulp.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend
  Het onderwerp is besproken in de commissie van 17 januari. Tijdens de commissie heeft de raad zorgen over de Jeugdhulp uitgesproken. De portefeuillehouder heeft toegezegd de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Hij nodigt hiervoor de kwartiermaker uit.

 10. 9.a

  Behandelwijze rekenkamerrapport Inkoop jeugdhulp:


  Het rekenkamerrapport Inkoop Jeugdhulp is op 17 januari tijdens de commissievergadering beeldvormend en oordeelsvormend besproken.
  Er zijn diverse vragen over het rapport gesteld aan de rekenkamer van Eemsdelta, deze zijn veelal beantwoord.
  Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld aan de portefeuillehouder. De portefeuillehouder heeft toegezegd de raad zo spoedig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Hij nodigt hiervoor de kwartiermaker uit.
  Tijdens de raad wordt het rapport van de rekenkamer op verzoek van de fractie PvdA oordeelsvormend en besluitvormend besproken.

 11. 10
  Hamerstukken
 12. 10.1

  Door een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (hierna: Wgr) per 1 juli 2022 dient de Gemeenschappelijke Regeling 'Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2021' (hierna: Gemeenschappelijke Regeling) te worden aangepast aan de nieuwe Wgr. Tevens zijn er regionale ontwikkelingen waarvoor aanvullende aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling gewenst zijn. Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen (bijlage 2.) van de Gemeenschappelijke Regeling (bijlage 1.) en de opheffing van het Convenant , krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze wordt meegenomen in het vervolgtraject van de voorgenomen wijzigingen.


  Uw raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen bij het ontwerp van de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorzieningen GGz Groningen 2024.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 13. 10.2

  De gemeenteraad wordt in zijn controlerende taak ondersteund door een accountant die de gemeentelijke jaarrekening controleert. De auditcommissie heeft als taak om de selectie van de accountant voor te bereiden en hierover een advies uit te brengen aan de gemeenteraad. De auditcommissie adviseert om BDO accountants aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2024 tot en met 2027. 


  Uw raad wordt voorgesteld BDO aan te wijzen als accountant voor de jaren 2024 tot en met 2027.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 14. 10.3

  Bij afwezigheid van de burgemeester wordt de raadsvergadering voorgezeten door een raadslid dat als plaatsvervangend voorzitter is aangewezen. De raad wordt voorgesteld een nieuw lid aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.
  Uw raad wordt voorgesteld de aanwijzing van raadslid mevrouw. J.G. Schoonhoven als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad intrekken en raadslid de heer J. van der Lei te belasten met de taak tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 15. 10.4

  In 2021 heeft het bedrijf PWJ International B.V. een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de uitbreiding van de inrichting voor de opslag van consumentengoederen en koopmansgoederen. Met deze uitbreiding neemt de hoeveelheid opgeslagen consumentengoederen niet toe ten opzichte van de huidige situatie. Het bedrijf is sinds 1997 gevestigd aan de Steenweg 17 te Farmsum. Tot 2020 was het beeld dat de activiteiten niet vergunningplichtig waren. Door geleidelijke groei is er echter sprake van een risicovolle inrichting. De gewenste uitbreiding en het planologisch borgen van de bestaande situatie zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Er dient een uitgebreide voorbereidingsprocedure te worden gevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw raad aangeeft geen bedenkingen te hebben bij het plan.


  Uw raad wordt voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het mogelijk maken van een uitbreiding en het planologisch vestigen van het bedrijf PWJ aan de Steenweg 17 te Farmsum.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 16. 10.5

  In Spijk worden vijf woningblokken, met in totaal 17 rijwoningen, aan de Havenweg en Tuinbouwweg gesloopt en nieuw gebouwd vanuit de versterkingsopgave. In beide straten is veel verschil tussen de woningen, zowel qua bouwstijl als kleur en materiaalgebruik. Door de sloop en nieuwbouw ontstaat de mogelijkheid om een samenhangend straatbeeld te creëren. Samen met de bewoners van de nieuw te bouwen woningen, heeft de stedenbouwkundige een beeldkwaliteitsplan voor beide straten opgesteld.


  Uw raad wordt gevraagd om het beeldkwaliteitsplan 'Spijk Havenweg-Tuinbouwweg' vast te stellen.  Gespreksvorm: besluitvormend

 17. 10.6

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Berjarijke' heeft van 28 september 2023 tot en met 8 november 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit bestemmingsplan is opgesteld om het bestaande kindcentrum te herontwikkelen. 


  Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Berjarijke' vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 18. 10.7

  Op grond van artikel 15 van de Gemeentewet is de raad verplicht om een gedragscode vast te stellen. In de gedragscode spreekt de raad regels af rondom integriteit. Integriteit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de individuele politieke ambtsdragers, maar ook een gezamenlijk belang dat de hele organisatie en het hele bestuur aangaat. De gedragscode is een richtsnoer voor het handelen van individuele politieke ambtsdragers en heeft tot doel hen te ondersteunen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid voor de integriteit van het openbaar bestuur. 


  Uw raad wordt voorgesteld de gedragscode volksvertegenwoordigers, de gedragscode burgemeester en wethouders en het stappenplan integriteit vast te stellen.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 19. 10.8

  Grensoverschrijdend gedrag kan de besluitvorming beïnvloeden. Het raakt dan aan de integriteit van het lokale bestuur en is ondermijnend voor de democratie. Voor politieke ambtsdragers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en open in de samenleving kunnen staan. Daarom is het protocol agressie en geweld voor politieke ambtsdragers opgesteld. In het protocol zijn maatregelen opgenomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en welke stappen dienen te worden gezet na grensoverschrijdend gedrag. 


  Uw raad wordt voorgesteld het protocol agressie en geweld voor politieke ambtsdragers vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 20. 11
  Sluiting