Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht inwoners
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

 6. 6

  Op jaarbasis worden in de gemeente Eemsdelta ongeveer 300 evenementenvergunningen aangevraagd. De voormalige gemeenten hadden ieder een eigen beleid en uitvoering omtrent evenementen.
  Er is binnen de gemeente Eemsdelta behoefte aan duidelijke kaders voor het (laten) organiseren van evenementen. Uw raad wordt voorgesteld het evenementenbeleid Eemsdelta 2024 vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 7. 7

  Het harmoniseren en ontwikkelen van een nieuw horecabeleid voor de gemeente Eemsdelta staat al langere tijd op de agenda. Na inspraak van belanghebbenden is tot dit nieuwe horecabeleid gekomen. Uw raad wordt voorgesteld om het horecabeleid en de Paracommerciële Verordening vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 8. 8

  De visie 'Ruimte voor energie, een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie' van 2020, is geëvalueerd in 2023. Conclusie is dat het huidige beleid moet worden aangepast om in te kunnen spelen op de huidige dynamiek in de energietransitie. Dit resulteert in een aantal acties voor de korte en de lange termijn. Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met het addendum en deze toe te voegen aan de visie 'Ruimte voor energie', in te stemmen met de intrekking van de 'Leidraad Zonneparken' en voor de uitvoering van het klimaatakkoord de CDOKE projectmiddelen van € 2.793.214 ter beschikking te stellen voor de jaren 2024 en 2025.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 9. 9

  Eemsdelta heeft een omvangrijke vastgoedportefeuille. Als eigenaar treedt Eemsdelta voor een groot deel van haar vastgoed op als verhuurder en is zij verantwoordelijk voor het veilig en functioneel in stand houden ervan. In de Nota Vastgoed 2024 – 2028 worden afspraken en beleid rondom het beheren van de vastgoedportefeuille vastgelegd in duidelijke kaders. Deze kaders leiden ook tot een noodzakelijke optimalisatieslag voor het beheer van onze vastgoedportefeuille. Om dit uit te voeren zijn financiële middelen benodigd.


  Uw raad wordt voorgesteld de Nota Vastgoed 2024 – 2028 en de daarin opgenomen kaders vast te stellen en ten behoeve van de doorontwikkeling van de organisatorische en inhoudelijke vastgoedopgaven van Eemsdelta de incidenteel benodigde middelen ad € 876,600,-- te dekken uit het jaarrekeningresultaat 2023, waarover de raad in juni 2024 een definitief besluit zal gaan nemen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 10. 10

  De gemeente Eemsdelta wil haar vastgoedbezittingen onderhouden, zodat de gebouwen veilig en functioneel gebruikt kunnen worden en er geen sprake is van kapitaalvernietiging.
  In het beheerplan kapitaalgoederen vastgoed is voor 73 gebouwen aangegeven op welke wijze dit onderhoud uitgevoerd wordt en wat de kosten hiervoor bedragen.


  Uw raad wordt voorgesteld om het beheerplan kapitaalgoederen vastgoed 2024 – 2028 voor de gemeente Eemsdelta vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 11. 11

  Voor de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente dienen jaarlijks de lopende grondexploitaties geactualiseerd te worden, conform de richtlijnen van het Besluit Beheer en Verantwoording Financiën lagere overheden (BBV).
  Uw raad wordt voorgesteld om de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 zoals opgenomen in bijlage 1 tot en met 19 vast te stellen en te verwerken in de jaarrekening 2023.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 12. 12

  In de raadsvergadering van 27 september 2023 is de motie 2023-15 'Onkruidbeheer' aangenomen.
  In de motie is het college gevraagd een voorstel inclusief kostenraming uit te werken waarmee de kwaliteit van het onkruidbeheer op verharding in 2024 wordt verbetert.
  Op basis van een verkenning wordt voorgesteld om, aanvullend op de reguliere onderhoudsronden, met behulp van een zogenoemd 'calamiteitenteam' op een flexibele en doelmatige manier de kwaliteit van het onkruidbeheer te verbeteren. Het toezicht op de uitvoering van het onkruidbeheer wordt verhoogd waardoor sneller op problemen kan worden geanticipeerd. De aannemers starten eerder met de reguliere onderhoudsronden waardoor achterstanden in het voorjaar worden voorkomen.


  Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde aanpak om het onkruidbeheer in 2024 te verbeteren en voor 2024 €119.000,- beschikbaar te stellen voor incidentele personeelskosten en deze ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024.  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 13. 13
  Hamerstukken
 14. 13.1

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Leermensterweg 2 Leermens' heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Op de verbeelding en de regels was in het ontwerpbestemmingplan per ongeluk de aanduiding voor een ‘loonbedrijf’ opgenomen. Artikel 3.1 onder b en paragraaf 6.1.4 is aangepast.
  Dit gewijzigde bestemmingsplan is opgesteld voor het legaliseren van het bedrijf en het realiseren van de loods op het perceel aan de Leermensterweg 2 te Leermens.  Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Leermensterweg 2 Leermens' gewijzigd vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 15. 13.2

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Allersmaweg 4 Godlinze heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit bestemmingsplan is opgesteld voor het oprichten van een bijzondere particuliere begraafplaats ten behoeve van twee graven op een gedeelte van het perceel op de Allersmaweg 2/4 in Godlinze.
  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Allersmaweg 4 Godlinze' vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 16. 13.3

  Voor het woonzorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum en de aansluitende woningen in samenhang met de centrale zorgvoorzieningen is een nieuwbouwopgave voorzien. De inzet is om een woonomgeving te creëren met zorgstudio's, appartementen en grondgebonden woningen. Om deze nieuwbouwopgave ruimtelijk passend te maken is een ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot enkele kleine aanpassingen in het plan. Daarnaast is, mede in afstemming met Libau, het beeldkwaliteitsplan nog op onderdelen aangepast. 
  Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 17. 13.4

  De gemeente wil een kindcentrum bouwen in Holwierde ter vervanging van de bestaande basisschool. De bestaande school heeft aardbevingsschade en nieuwbouw is de beste optie. Om het kindcentrum mogelijk te maken is het bestemmingsplan "Kindcentrum Hiliglo Holwierde en uitbreiding aantal woningen Hendricoterrein" opgesteld. Het bestemmingsplan maakt ook de bouw van 8 grondgebonden woningen mogelijk op het terrein dat aansluit op het voormalige Hendricoterrein.
  Uw raad wordt voorgesteld instemmen met de notitie Zienswijzen en Commentaar; instemmen met het gewijzigde bestemmingsplan "Kindcentrum Hiliglo Holwierde en uitbreiding aantal woningen Hendricoterrein"; het bestemmingsplan "Kindcentrum Hiliglo Holwierde en uitbreiding aantal woningen Hendricoterrein" gewijzigd vaststellen en te bepalen dat geen exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 18. 13.5

  De gemeente Eemsdelta wil op de locatie van voormalige basisscholen 't Zigt en de Zaaier in Delfzijl 12 halfvrijstaande koopwoningen ontwikkelen voor de sloop-nieuwbouwopgave in de Zandplatenbuurt.
  Uw raad wordt voorgesteld de grondexploitatie voor het plangebied 't Zigt en de Zaaier vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan voor de locatie van voormalige basisscholen 't Zigt en de Zaaier vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 19. 13.6

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Zorgeenheden Eelwerd Appingedam' heeft ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingebracht. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de Opwierderweg 65 in Appingedam te herontwikkelen tot een zorglocatie in combinatie met een ijsbaan, waar ook het verenigingsgebouw voor postduiven kan worden gehuisvest. De bestaande ijsbaan wordt hierbij verplaatst.
  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Zorgeenheden Eelwerd Appingedam', inclusief het beeldkwaliteitsplan, de zienswijzennota en de grondexploitatie, gewijzigd vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 20. 13.7

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Delfzijl - Jan Ligthartlocatie' heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit bestemmingsplan is opgesteld om levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen in de sociale huursector te ontwikkelen, ter vervanging van niet-aardbevingsbestendige woningen in de Zandplatenbuurt.
  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Delfzijl - Jan Ligthartlocatie', inclusief het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie, vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 21. 13.8

  Het ontwerpbestemmingsplan 'Delfzijl - Vikinglocatie en Landenbuurt fase 2' heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit bestemmingsplan is opgesteld om levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen in de sociale huursector te ontwikkelen, ter vervanging van niet-aardbevingsbestendige woningen in de Zandplatenbuurt.
  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Delfzijl - Vikinglocatie en Landenbuurt fase 2', inclusief het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie, vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 22. 13.9

  Uw raad wordt voorgesteld:
  de negende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel grondexploitatie locatie Jan Ligthart, 
  de tiende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel grondexploitatie Landenbuurt fase 2, 
  de elfde begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel van de grondexploitatie Zigt en Zaaier, 
  de twaalfde begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel grondexploitatie Vikinglocatie, 
  de dertiende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel grondexploitatie zorg Eelwerd, 
  de veertiende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel "Visie ruimte voor energie" en 
  de vijftiende begrotingswijziging die volgt uit het raadsvoorstel actualisatie grondexplotaties 
  vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 23. 15.a
  Afscheid raadslid Leenders
 24. 15.b
  Sluiting