Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 31 mei 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:42 - 00:03:41 - B. Visser
  00:03:50 - 00:03:57 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:03:59 - 00:04:04 - B. Visser
  00:04:06 - 00:04:14 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:04:15 - 00:04:43 - B. Visser
 2. 2

  00:04:25 - 00:04:43 - B. Visser
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Dhr. Reinders - parkeerplaats Bosweg Loppersum

  00:04:31 - 00:04:43 - B. Visser
  00:04:45 - 00:04:58 - G.J. Reinders
  00:05:07 - 00:05:25 - B. Visser
  00:05:27 - 00:06:04 - G.J. Reinders
  00:06:07 - 00:06:30 - B. Visser
 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  De antwoorden op schriftelijke vragen over windmolens zijn geagendeerd door fractie Lokaal Belang Eemsdelta

  00:06:18 - 00:06:30 - B. Visser
  00:07:21 - 00:08:03 - M.W. Meijer
  00:08:05 - 00:08:10 - B. Visser
  00:08:12 - 00:10:17 - J.A. Ronde
  00:10:21 - 00:10:34 - M.W. Meijer
  00:10:36 - 00:10:52 - J.A. Ronde
  00:10:54 - 00:12:34 - B. Visser
 6. 7

  Bij de vergadering van de gemeenteraad op 30 november 2022 is de kadernota voor het armoedebeleid 2023-2026 ' Naar een merkbaar en meetbaar verschil' vastgesteld. Hierin is onder andere besloten om de voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag te wijzigen. Hierdoor is het ook noodzakelijk om de bijbehorende verordening aan te passen. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor huishoudens die al langere tijd van een laag inkomen leven en hierin geen structurele verbetering kunnen verwachten. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op het inkomen. In Eemsdelta gaat het nu nog om een referteperiode van 5 jaar en een inkomen op 100% van het sociaal minimum. In dit voorstel brengen we de referteperiode terug naar 3 jaar en verruimen we de inkomensgrens naar 120% van het sociaal minimum.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:34:36 - 00:35:25 - B. Visser
  00:35:27 - 00:36:46 - J.G. Schoonhoven
  00:36:48 - 00:36:52 - B. Visser
  00:36:54 - 00:37:16 - E. Wassenaar
  00:37:18 - 00:37:21 - B. Visser
  00:37:24 - 00:38:45 - G.R. Drenth
  00:38:46 - 00:38:51 - B. Visser
  00:38:53 - 00:39:09 - R.J. Leenders
  00:39:11 - 00:39:19 - B. Visser
  00:39:23 - 00:39:40 - J.A. Ronde
  00:39:42 - 00:41:03 - B. Visser
 7. 8

  Het Dagelijks Bestuur van PG&Z/bOOGO heeft in 2021 opdracht gegeven om met verbetervoorstellen te komen voor de governance van Veilig Thuis Groningen (VTG). Eén van de verbetervoorstellen betreft het aangaan van een centrumregeling voor de taken van VTG. De regeling wordt aangegaan door de colleges van B&W van de tien deelnemende gemeenten. Vaststelling van de centrumregeling is op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling niet eerder mogelijk dan nadat de gemeenteraden de gelegenheid hebben gehad zienswijzen te geven en toestemming hebben verleend voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

  Tijdens de commissievergadering van 17 mei is dit voorstel beeldvormend en oordeelsvormend besproken.
  Aandachtspunten van de commissie waren o.a. de financiën en de verdeelsleutel, de rol van de raad bij het opstellen van de nieuwe regiovisie in 2024 en de consequenties van het aangaan van een GR. De commissie acht het voorstel rijp voor beraadslaging in de raad.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend


  Toezeggingen

  Titel
  Nieuwe regiovisie
  00:39:55 - 00:41:03 - B. Visser
  00:41:05 - 00:41:44 - E. Wassenaar
  00:41:46 - 00:41:48 - B. Visser
  00:41:51 - 00:42:58 - R.J. Leenders
  00:43:00 - 00:43:05 - B. Visser
  00:43:07 - 00:43:58 - J.G. Schoonhoven
  00:44:01 - 00:44:13 - B. Visser
  00:44:16 - 00:48:11 - M. Joostens
  00:48:13 - 00:49:29 - B. Visser
 8. 9

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van gemeenschappelijke regelingen te geven wat bijdraagt aan een grotere democratische legitimatie. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen over het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:48:53 - 00:49:29 - B. Visser
  00:49:32 - 00:50:27 - L. van der Kooi
  00:50:28 - 00:50:33 - B. Visser
  00:50:34 - 00:53:38 - P. Blink
  00:53:41 - 00:53:47 - B. Visser
  00:53:50 - 00:55:40 - M. Joostens
  00:55:43 - 00:56:29 - B. Visser
 9. 10

  Voor de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente dienen jaarlijks de lopende grondexploitaties geactualiseerd te worden, conform de richtlijnen van het Besluit Beheer en Verantwoording Financiën lagere overheden (BBV).
  Het college van B&W stelt u voor in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2023, deze herzieningen vast te stellen en de gevolgen daarvan te verwerken in de jaarrekeningen 2022 van de gemeente Eemsdelta en deze vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:55:51 - 00:56:29 - B. Visser
  00:56:31 - 00:59:39 - J. van der Lei
  00:59:40 - 00:59:59 - B. Visser
  01:00:01 - 01:00:58 - L. van der Kooi
  01:01:00 - 01:01:11 - B. Visser
  01:01:14 - 01:02:15 - P. Prins
  01:02:25 - 01:04:43 - A. Usmany-Dallinga
  01:04:47 - 01:06:07 - B. Visser
 10. 11

  Voor de bouw van een nieuwe fabriek op industrieterrein Oosterhorn dient er een ondergrondse hoogspanningsverbinding (110 kV) te worden aangelegd tussen het hoogspanningsstation aan de Oosterwierum 2 en het plot van deze nieuwe fabriek. Gelet hierop is voorliggend bestemmingsplan opgesteld met als doel deze leiding planologisch te beschermen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 26 januari 2023 tot en met 8 maart 2023 ter inzage gelegen voor het maken van zienswijzen. Er is tijdens voornoemde periode één zienswijze ingediend. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:05:01 - 01:06:07 - B. Visser
 11. 12

  01:05:45 - 01:06:07 - B. Visser
 12. 12.1

  Voor de gemeente Eemsdelta dienen de financiële verordeningen (artikelen 212 en 213) aangepast te worden voor het jaar 2023 op het gebied van de verplicht gestelde rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast wordt voorgesteld om de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Eemsdelta (artikel 213a) aan te passen om deze beter aan te laten sluiten bij de praktijk.
  De nota waardering en afschrijvingen van materiële vaste activa is aangepast en wordt ter kennisgeving aangeboden.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Toezenden financiële verordeningen
  01:06:05 - 01:06:07 - B. Visser
  01:06:08 - 01:06:49 - A. Elderman-Star
  01:06:50 - 01:06:56 - B. Visser
  01:06:58 - 01:08:01 - J.H. Menninga
  01:08:05 - 01:08:22 - A. Elderman-Star
  01:08:23 - 01:08:38 - B. Visser
 13. 12.2

  Conform art 59 lid 3 Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) wordt de raad in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken op de conceptbegroting en dit met een zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient voor 2 juni 2023 door de secretaris van het Dagelijks Bestuur te zijn ontvangen. De definitieve vaststelling van de begroting wordt dan uiterlijk in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 juli 2023 voorzien. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
  Ook wordt de conceptjaarrekening 2022 ter informatie aangeboden.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:08:33 - 01:08:38 - B. Visser
  01:08:40 - 01:09:25 - A. Elderman-Star
  01:09:26 - 01:09:28 - B. Visser
  01:09:31 - 01:09:59 - J.A. Ronde
  01:10:02 - 01:10:13 - B. Visser
 14. 12.3

  De ODG heeft op grond van de samenwerkingsafspraken vanuit de gemeenschappelijk Regeling diverse (jaar)stukken voorbereid en legt deze aan de deelnemers voor en wel als volgt: jaarrekening 2022 ter kennisneming; begrotingswijzing ter vaststelling dan wel voor een zienswijze van de gemeenteraad; begroting 2024 ter vaststelling dan wel voor een zienswijze van de gemeenteraad.


  De accountantsverklaring wordt medio juni verwacht. Deze wordt nagezonden. Vanwege de beslistermijn wordt de raad gevraagd een besluit te nemen op 31 mei. 


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:10:09 - 01:10:13 - B. Visser
  01:10:14 - 01:11:09 - A. Elderman-Star
  01:11:10 - 01:11:18 - B. Visser
  01:11:20 - 01:11:46 - P. Prins
  01:11:48 - 01:12:05 - A. Elderman-Star
  01:12:08 - 01:13:54 - B. Visser
 15. 12.4

  De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gemeenschappelijke regeling en heeft tot doel om vervoersvormen te organiseren waar mensen in de beide provincies gebruik van kunnen maken en organiseert doelgroepenvervoer zoals Wmo-geïndiceerden, leerlingenvervoer en vervoer in het kader van de Participatiewet.
  Op 23 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2022 en de ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. In het kader van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de stukken en haar zienswijze(n) of commentaren kenbaar te maken. Omdat er geen bijzonderheden zijn, vraagt het college de raad om geen zienswijze(n) in te brengen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:12:18 - 01:13:54 - B. Visser
 16. 12.5

  De Veiligheidsregio Groningen heeft de jaarstukken 2022, de actualisatie beleidsbegroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarstukken en geen zienswijzen in te dienen op de actualisatie van de beleidsbegroting 2023 en de concept beleidsbegroting 2024.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:12:24 - 01:13:54 - B. Visser
 17. 12.6

  Iedere raadsfractie ontvangt jaarlijks een financiële vergoeding voor fractieondersteuning. De fracties dienen de vergoeding na afloop van ieder jaar te verantwoorden. De raad wordt voorgesteld te
  besluiten tot definitieve vaststelling van de fractiebudgetten 2022 en daar waar nodig tot
  terugvordering over te gaan.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:12:36 - 01:13:54 - B. Visser
 18. 12.7

  Tijdens de raadsvergadering op 30 juni 2021 zijn de leden van de rekenkamercommissie gemeente Eemsdelta benoemd. De voorzitter en leden zijn benoemd voor een periode 2, 3 of 4 jaar (trapsgewijs).
  De benoeming van de heer Stuut loopt af op 30 juni 2023. Voorgesteld wordt de heer Stuut te herbenoemen voor een periode van 4 jaar.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:12:46 - 01:13:54 - B. Visser
 19. 12.8

 20. 13

  01:13:30 - 01:13:54 - B. Visser