Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 25 april 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:52 - 00:01:56 - B. Visser
  00:13:21 - 00:13:30 - B. Visser
  00:13:57 - 00:15:41 - B. Visser
  00:15:44 - 00:15:48 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:15:49 - 00:17:25 - B. Visser
  00:18:27 - 00:20:08 - B. Visser
 2. 1.a

  00:18:53 - 00:20:08 - B. Visser
  00:30:25 - 00:30:29 - B. Visser
  00:31:15 - 00:31:25 - B. Visser
  00:31:27 - 00:32:17 - C.A. van Ekelenburg
  00:32:19 - 00:34:20 - B. Visser
  00:37:32 - 00:38:11 - B. Visser
 3. 2

  00:37:52 - 00:38:11 - B. Visser
 4. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Dhr. Vijver (PvdA) - stand van zaken glasvezelnetwerk

  00:37:58 - 00:38:11 - B. Visser
  00:38:13 - 00:38:51 - D. Vijver
  00:38:53 - 00:38:55 - B. Visser
  00:39:00 - 00:39:03 - J.A. Ronde
  00:39:06 - 00:39:07 - B. Visser
  00:39:10 - 00:41:37 - P. Prins
  00:41:40 - 00:41:45 - B. Visser
  00:41:46 - 00:42:16 - D. Vijver
  00:42:20 - 00:43:01 - P. Prins
  00:43:05 - 00:44:49 - B. Visser
 5. 4

 6. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  00:43:16 - 00:44:49 - B. Visser
 7. 6

  Op 1 januari 2022 is de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2022 (verder: Apv) in werking getreden. Dit voorstel betreft het vaststellen van de eerste wijziging van de Apv. De Apv is de meest omvattende verordening van de gemeente en beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, bescherming van het milieu, het uiterlijk aanzien van de gemeente en andere zaken die de huishouding van de gemeente betreffen. De Apv is het aangewezen instrument voor de raad, het college en de burgemeester om ongewenste gedragingen tegen te gaan of om gedragingen te reguleren die niet in andere verordeningen of landelijke wetten geregeld worden. Vanuit de organisatie zijn een aantal gewenste wijzigingen aangevoerd. Daarnaast wordt vanuit de VNG elk jaar een actualisatie van de model-Apv aangereikt. Dit voorstel is een verzamelvoorstel voor enkele wijzigingen van de Apv. Het gaat om een paar verduidelijkingen en enkele wijzigingen die de praktische uitvoerbaarheid verbeteren.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:43:23 - 00:44:49 - B. Visser
 8. 7

  Het facetbestemmingsplan en de beheersverordening zijn opgesteld om kamerverhuur binnen woonbestemmingen en bestemmingen met een bedrijfswoning tegen te gaan. Dit geldt voor het gehele gemeentelijke grondgebied van de gemeente Eemsdelta. Het facetbestemmingsplan kamergewijze verhuur en de facetbeheersverordening kamergewijze verhuur hebben van 1 februari 2023 tot en met 14 maart 2023 ter inzage gelegen. Voorgesteld wordt om het facetbestemmingsplan kamergewijze verhuur en de facetbeheersverordening kamergewijze verhuur vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  00:44:04 - 00:44:49 - B. Visser
  00:44:51 - 00:45:39 - B.J. Huizing
  00:45:40 - 00:45:42 - B. Visser
  00:45:44 - 00:46:34 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:46:35 - 00:47:26 - B. Visser
  00:47:27 - 00:47:58 - J.C.J. Wagenaar
  00:48:00 - 00:48:04 - B. Visser
  00:48:06 - 00:48:47 - M.W. Meijer
  00:48:48 - 00:48:53 - B. Visser
  00:48:54 - 00:49:54 - L. van der Kooi
  00:49:55 - 00:49:58 - B. Visser
  00:50:01 - 00:50:23 - M. Joustra
  00:50:25 - 00:50:34 - B. Visser
  00:50:37 - 00:56:34 - A. Usmany-Dallinga
  00:56:37 - 00:56:53 - B. Visser
  00:56:55 - 00:57:28 - L. van der Kooi
  00:57:33 - 00:58:46 - A. Usmany-Dallinga
  00:58:58 - 00:59:08 - B. Visser
  00:59:09 - 00:59:25 - M. Joustra
  00:59:29 - 01:01:22 - A. Usmany-Dallinga
  01:01:25 - 01:02:26 - B. Visser
 9. 8

  In juli 2019 is de gebiedsagenda Centrum Zuidoost vastgesteld in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Delfzijl. Een belangrijk onderdeel van de gebiedsagenda is deelgebied 3: het plein Molenberg, ook wel de huiskamer van Delfzijl genoemd. De transformatie van het, aan dit plein gelegen, gedateerde theater naar een nieuw theater/cultuurcluster, is het vliegwiel voor de totale gebiedsontwikkeling van Centrum Zuidoost. In de gebiedsagenda hebben we altijd de optie opengehouden om wonen aan het plein Molenberg mogelijk te maken. Momenteel staat aan het plein Molenberg het bedrijfspand van de Rabobank al enige tijd leeg. Gemeente Eemsdelta wil dit pand vanwege strategische redenen verwerven. Met de Rabobank is tot een overeenstemming gekomen onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad Eemsdelta. Door de verwerving ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van het plein Molenberg ten behoeve van mogelijke woningbouw, aanvullende koppelkansen en eventueel een huis van bestuur en cultuur.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  01:01:33 - 01:02:26 - B. Visser
  01:02:28 - 01:03:13 - G.R. Drenth
  01:03:14 - 01:03:16 - B. Visser
  01:03:18 - 01:04:19 - J.C.J. Wagenaar
  01:04:20 - 01:04:30 - B. Visser
  01:04:31 - 01:05:29 - L. van der Kooi
  01:05:30 - 01:05:34 - B. Visser
  01:05:36 - 01:06:13 - E.W. Raangs
  01:06:15 - 01:06:18 - B. Visser
  01:06:19 - 01:10:56 - E.K.H. Stulp
  01:10:57 - 01:12:02 - B. Visser
  01:12:03 - 01:12:17 - E.K.H. Stulp
  01:12:18 - 01:12:20 - B. Visser
  01:12:22 - 01:13:51 - E.W. Raangs
  01:13:55 - 01:15:33 - E.K.H. Stulp
  01:15:35 - 01:16:08 - B. Visser
  01:16:10 - 01:22:12 - A. Usmany-Dallinga
  01:22:18 - 01:23:24 - A. Usmany-Dallinga
  01:23:29 - 01:23:33 - B. Visser
  01:23:35 - 01:25:57 - E.K.H. Stulp
  01:25:58 - 01:26:04 - B. Visser
  01:26:06 - 01:26:29 - E.W. Raangs
  01:26:30 - 01:26:33 - B. Visser
  01:26:35 - 01:26:59 - L. van der Kooi
  01:27:00 - 01:27:11 - B. Visser
  01:27:12 - 01:28:42 - J.C.J. Wagenaar
  01:28:43 - 01:29:01 - B. Visser
  01:29:04 - 01:31:28 - A. Usmany-Dallinga
  01:31:32 - 01:34:31 - B. Visser
 10. 9

  De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerp-gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van de Omgevingsdienst Groningen (ODG). De GR is de juridische basis van de ODG. De GR moet worden gewijzigd vanwege een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de Omgevingswet en de Wet Open Overheid (Woo). Inmiddels is bekend gemaakt dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht zal zijn.


  Gespreksvorm: besluitvormend
  Aangemerkt als hamerstuk

  01:31:50 - 01:34:31 - B. Visser
 11. 10

 12. 11

  Door Enexis is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de plaatsing van twee transformatoren aan de Kanaalweg 18 te Appingedam. Het betreft hier een uitbreiding van het bestaande transformatorstation, noodzakelijk mede vanuit de sloop-nieuwbouwopgave en daarmee ook de toename van energieopwekking en grotere belasting op het elektriciteitsnet. Op de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Er is reeds een ontwerpvergunning afgegeven en gepubliceerd, waarna het naastgelegen bedrijf zienswijzen heeft ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een definitief besluit. Voordat een definitief besluit kan worden afgegeven, is het van belang dat uw raad aangeeft of er bedenkingen zijn bij het plan.


  Gespreksvorm: besluitvormend
  Aangemerkt als hamerstuk

  01:32:41 - 01:34:31 - B. Visser
 13. 12

  In de brief wordt de raad geïnformeerd over de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Deze stichting biedt een oplossing voor in ieder geval de niet verzekerbare aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deze stichting.


  Gespreksvorm: besluitvormend
  Aangemerkt als hamerstuk

  01:33:23 - 01:34:31 - B. Visser
 14. 13

  De raad wordt voorgesteld de veertiende begrotingswijziging 2023 die volgt uit het raadsvoorstel inzake de aankoop van de Rabobank Delfzijl vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend
  Aangemerkt als hamerstuk

  01:33:52 - 01:34:31 - B. Visser
 15. 14

  01:34:08 - 01:34:31 - B. Visser