Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 18 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht inwoners
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Op verzoek van de fractie EDE zijn de volgende stukken aangemerkt als bespreekstuk:
  - Antwoorden schriftelijke vragen FJV (nu EDE) inzake notitie problematiek Caribische gemeenschap
  - B42. Brief inzake ontwikkelingen Eemshaven Oostpolder

  Toezeggingen

  Titel
  Toezegging orde en veiligheid Borkumerrif te Delfzijl
 6. 6

  In het Koersdocument wordt een werkwijze beschreven waarmee het college projecten en ontwikkelingen in eerste instantie kan beoordelen.
  De uitgangspunten uit het koersdocument zijn algemeen en zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de stakeholders.
  Projecten en initiatieven worden langs het Koersdocument Zuidoost gelegd (specifiek voor dit gebied). Projecten en initiatieven die afwijken, bedenkingen of andere afwegingen geven t.o.v. deze uitgangspunten, worden gemotiveerd aan de raad voorgelegd.
  De raad wordt gevraagd te besluiten:

  • dat het college de werkwijze waarop het Koersdocument Eemsdelta Zuidoost is ontwikkeld ook kan toepassen op toekomstig op te stellen koersdocumenten voor andere gebieden in de gemeente Eemsdelta;
  • dat de gemeenteraad toekomstige koersdocumenten als actieve informatie ontvangt;
  • dat projecten voortkomend uit de gebiedsaanpak Zuidoost ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Tijdens de commissievergadering van 4 oktober is het koersdocument doorgezet ter beraadslaging aan de raad. 


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 7. 7

  In juli 2019 is de gebiedsagenda Centrum Zuidoost vastgesteld in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Delfzijl. Een belangrijk onderdeel van de gebiedsagenda is deelgebied 3: het plein Molenberg, ook wel de huiskamer van Delfzijl genoemd. De transformatie van het gedateerde theater dat aan dit plein is gelegen, is het vliegwiel voor de totale gebiedsontwikkeling van Centrum Zuidoost. Het ING-gebouw aan het plein, staat al enige tijd leeg. Door de aankoop van het ING-gebouw, ontstaat er de mogelijkheid om speelhal Atlantic-City te verhuizen naar het leegstaande ING-gebouw,
  Uw raad wordt voorgesteld om € 1.000.000, - beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand van ING en de verhuizing van Atlantic-City. Het aankoopbedrag ad € 540.000, - te dekken uit het beschikbare krediet voor strategische aankopen en de bijkomende kosten te dekken uit de jaarrekening 2022 via resultaat bestemming- beschikbare eigen middelen ad € 460.000, -.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 8. 8

  Voor het gebied Centrum Zuidoost te Delfzijl zijn in 2021 de bestemmingsplannen aangepast voor deelgebied 2 en 5, Oudeschans en Marktstraat. Onlangs is er een projectleider aangesteld voor de aanpak van deze deelgebieden. Een van de eerste opgaven voor de nieuwe projectleider is het herijken van het plan van aanpak en de maatregelen. Gedurende dit proces is aan gemeente Eemsdelta het pand aan Oudeschans 24 onderhands aangeboden door de huidige eigenaar/bewoner. Ons voorstel is om dit pand te verwerven en later in te brengen in de ontwikkeling van deelgebieden 2 en 5. 
  Uw raad wordt voorgesteld om € 240.000, - beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand aan de Oudeschans 24, de verwervingskosten ad € 240.000,- af te boeken ten laste van het begrotingssaldo 2023 en het aangekochte perceel tegen de grondwaarde (€1.000,-) te activeren.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 9. 9

  In het kader van het project Boegkwartier (voorheen Wonen met een PLUS) is met Aannemingsmaatschappij Rottinghuis overeengekomen dat de gemeente Eemsdelta de nieuw te bouwen commerciële ruimte op de hoek van de Willemstraat/Waterstraat, aankoopt. Het direct doorverkopen aan een nieuwe eigenaar is voor de gemeente vanwege gewijzigde marktomstandigheden niet kostendekkend. Het pand wordt daarom eerst in de verhuur genomen en op termijn verkocht. Om het pand in de verhuur te nemen dient het geactiveerd te worden, waarvoor een krediet nodig is. De kapitaalslasten worden gedekt uit de verhuuropbrengsten. 
  Uw raad wordt voorgesteld een krediet ter grootte van € 600.000 te verstrekken ten behoeve van het activeren van het pand.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 10. 10

  In het kader van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Delfzijl en meer specifiek de vernieuwing van het openbaar gebied rondom het projectgebied van Het Boegkwartier (voorheen Wonen met een PLUS) wordt de Havenstraat en de openbare ruimte achter de AH supermarkt binnenkort heringericht. Om de werkzaamheden uit te voeren is een uitvoeringskrediet nodig.
  Uw raad wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet te verstrekken ten behoeve van de herinrichting van de Havenstraat en de openbare ruimte achter de AH supermarkt.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 11. 11

  Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet voegt een serie van onder meer 26 bestaande wetten samen. Dit veroorzaakt wijziging op de werkwijze van ruimtelijke plan-, bouw- en milieuprocedures. De wijzigingen leiden tot een herbeoordeling van de legesverordening, zodat de financiële gevolgen op een weloverwogen wijze kunnen worden onderbouwd en inzichtelijk worden gemaakt.
  Het stuk met uitgangspunten en principes ligt voor zodat, na vaststelling, de definitieve legesverordening in december 2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend
  Tijdens de commissie van 4 oktober is het onderwerp beeldvormend en oordeelsvormend besproken. Aan de orde kwamen o.a. de kostendekkendheid, inzicht in de tarieven en de impact van de tarieven en het doorberekenen van milieuleges

 12. 12

  Er is een gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van de DHG Smartlog (distributiecentrum) op het bedrijventerrein Fivelpoort te Appingedam. Omdat het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeente wel medewerking wil verlenen, dient er een zogenaamde uitgebreide procedure te worden gevolgd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 
  Uw raad wordt voorgesteld een verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 13. 13

  De Rekenkamer van Eemsdelta heeft onderzoek gedaan naar de Dienstverlening in de gemeente Eemsdelta. Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamer uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De rekenkamer biedt het rapport aan de raad aan. Het rapport is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor bestuurlijk wederhoor. De reactie van het college op het rapport is als een bijlage onderdeel geworden van het rapport van de Rekenkamer.
  De conclusies en aanbevelingen die op basis van het onderzoek zijn geformuleerd worden aan de raad voorgelegd. De raad wordt voorgesteld op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek het college de opdracht te geven een uitvoeringsplan dienstverlening op te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend
  Tijdens de commissievergadering van 4 oktober is het rapport toegelicht door de rekenkamer en het onderzoeksbureau. In de commissie is beeldvormend en oordeelsvormend gesproken over o.a. de fysieke bereikbaarheid van de gemeente, opvolging van berichten, de samenwerking tussen de clusters en monitoring van de dienstverlening.

 14. 14

  Het Concept Regionaal Beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2024-2027 beschrijft de strategische ontwikkelthema’s waar de politie, haar gezag en haar partners zich op gaan richten in de komende vier jaren. Het is een aanvulling op het lokale integrale veiligheidsbeleid van onze gemeente en het Openbaar Ministerie en de landelijke Veiligheidsagenda van de Minister van Justitie en Veiligheid. Daarnaast wordt in het plan de sterkteverdeling binnen de regionale eenheid beschreven.
  Op grond van art. 38b lid 2 van de Politiewet wordt u als gemeenteraad gehoord over het concept Regionaal Beleidsplan.
  Uw raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Het regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2024-2027
 15. 15
  Hamerstukken
 16. 15.1

  David de Jong (ChristenUnie) is in de buitengewone raadsvergadering van 6 september door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van de gemeente Eemsdelta. Hij volgt Meindert Joostens op, die per 1 september met pensioen is gegaan. Uw raad wordt voorgesteld wethouder De Jong als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Volkskredietbank Noord Oost Groningen aan te wijzen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 17. 15.2

  De Vereniging van Waddenzeegemeenten (VWG) is een platform voor overleg en informatie en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijke zin raken. De VWG behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties, en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten. De VGW bestaat uit 12 gemeenten. De VWG heeft een Dagelijks en een Algemeen Bestuur. De begroting en de jaarrekening worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In de statuten van de VGW is bepaald dat voorafgaand aan de vaststelling van de begroting het ontwerp daarvan wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.


  Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2022, de begroting 2023 en het Meerjarenplan 2023-2026 van de Vereniging van Waddenzeegemeenten, een zienswijzen op de begroting in te dienen en in te stemmen de structurele contributieverhoging.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 18. 16

  Motie Ede - ontwikkelingen Oostpolder Eemshaven. Zal ter vergadering worden aangekondigd.

  Moties

  Titel
  M.18 motie vreemd aan de orde Uitbreiding Eemshaven Oostpolder
  02:43:34 - 02:44:41 - H. ten Brinke
  02:44:42 - 02:44:50 - B. Visser
  02:44:52 - 02:46:05 - E. Mulder
  02:46:07 - 02:46:09 - B. Visser
  02:46:11 - 02:46:36 - G.R. Drenth
  02:46:37 - 02:46:41 - B. Visser
  02:46:43 - 02:47:03 - J.C.J. Wagenaar
  02:47:05 - 02:47:07 - B. Visser
  02:47:09 - 02:47:57 - M.W. Meijer
  02:47:59 - 02:48:11 - B. Visser
  02:48:13 - 02:48:41 - E.W. Raangs
  02:48:43 - 02:48:44 - B. Visser
  02:48:46 - 02:50:04 - C.A. van Ekelenburg
  02:50:07 - 02:50:18 - B. Visser
  02:50:20 - 02:52:57 - A. Usmany-Dallinga
  02:53:00 - 02:53:06 - B. Visser
  02:53:07 - 02:53:47 - H. ten Brinke
  02:53:51 - 02:54:07 - J.C.J. Wagenaar
  02:54:09 - 02:55:14 - B. Visser
 19. 17

  02:54:38 - 02:55:14 - B. Visser