Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 13 december 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht inwoners
 3. 3

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Henk ten Brinke (EDE) - een onveilige situatie bij het hondenuitlaatgebied aan het Zwet te Delfzijl ( bij de Hooglanders)
  Ina Schenkel (CU) - ICT-drama gemeente Groningen

 4. 4

 5. 5

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Op verzoek van de fractie LBE zijn de antwoorden op schriftelijke vragen over grondwaterstanden in Farmsum als bespreekstuk aangemerkt.

 6. 6

  In 2022 is de Strandvisie Delfzijl vastgesteld. Het doel hiervan was om te komen tot een onderbouwde visie op de wenselijke en kansrijke toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het stadsstrand Delfzijl. Om ruimtelijk mogelijkheden te scheppen voor een paviljoen en ambulante handel is het bestemmingsplan Delfzijl - Strand opgesteld. Daarnaast is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan hebben van 17 augustus tot en met 27 september ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot enkele zienswijzen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Dit voorstel informeert eveneens over de te nemen stappen voor het vervolg met betrekking tot de selectie voor bouw- en exploitatie van een strandpaviljoen.


  Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Het onderwerp is besproken in de commissie van 29 november. Tijdens de commissie kwam de oppervlakte en de locatie voor een paviljoen aan de orde. Daarnaast werd er o.a. gesproken over de paalhoogte van 75 cm. 
  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Amendementen

  Titel
  A.6. Locatie strandpaviljoen Delfzijl
  A.7. Grootte strandpaviljoen Delfzijl
 7. 7

  In 2022 zijn de beheersverordeningen van de gemeentelijke begraafplaatsen in de voormalige gemeente Appingedam, Delfzijl en Loppersum samengevoegd tot de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Eemsdelta 2023. Daarbij zijn de verschillende regels omtrent het gebruik, indeling en uitgifte van graven, graftermijnen en tarieven voor grafrecht samengevoegd, maar niet geharmoniseerd en geactualiseerd. Om die actualisatie en harmonisatie vanaf 2024 wel door te voeren is een harmonisatieplan opgesteld. Op basis van dit harmonisatieplan is een beheersverordening en een bijbehorend uitvoeringsbesluit opgesteld. Met deze actualisatie en harmonisatie worden de regels omtrent het gebruik, indeling en uitgifte van graven, graftermijnen en tarieven voor grafrecht voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Eemsdelta gelijk.


  Uw raad wordt voorgesteld het harmonisatieplan en de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen.


  Het onderwerp is tijdens de commissie van 29 november besproken. Aan de orde kwamen o.a. de tarieven en het niveau van het onderhoud/beeldkwaliteit. 
  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 8. 8

  Onze gemeente heft belastingen en leges om haar gemeentelijke taken te kunnen betalen. Hoe wij deze belastingen en leges heffen en met welke tarieven, staat in een verordening. Jaarlijks worden deze verordeningen met tarieven opnieuw vastgesteld. Voor het jaar 2024 zijn de tarieven aangepast aan prijsstijgingen, als gevolg van wijzigingen van wettelijke regelingen en de besluitvorming over de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024. 


   Uw raad wordt voorgesteld de genoemde verordeningen vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Amendementen

  Titel
  A.8. Parkeerkosten gehandicapten
 9. 9

  De cliëntenraad van het voormalig werkbedrijf Fivelingo stopt per 01/01/2024. Omdat er nog geen nieuwe cliëntenraad of andere vorm van cliëntenparticipatie op de Participatiewet was, is de cliëntenraad tot tweemaal toe verlengd de afgelopen jaren. Nu wil het college een nieuwe invulling geven aan cliëntenparticipatie en starten met het Cliëntenplatform Werk en Inkomen Eemsdelta. De Participatiewet stelt dat uw gemeenteraad cliëntenparticipatie dient vast te leggen in een verordening. 


  Uw raad wordt voorgesteld de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Eemsdelta 2023 vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 10. 10
  Hamerstukken
 11. 10.1

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Recent is een verzamelbesluit opgesteld ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Eemsdelta is niet meegenomen in dit verzamelvoorstel, maar het is wel wenselijk om deze verordening aan te passen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.  Uw raad wordt voorgesteld de verordening hemelwater en grondwater te wijzigen middels bijgevoegde wijzigingsverordening en een nadere uitwerking van het Watertakenplan Eemsdelta ten aanzien van grondwater vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 12. 10.2

  Door de budgetten 2023 voor een totaalbedrag van € 5.479.760 over te hevelen naar 2024 kunnen de activiteiten die in 2023 om verschillende redenen niet volledig zijn afgerond in 2024 alsnog voortvarend ter hand worden genomen zonder dat daarbij de begrotingsrechtmatigheid in het geding komt.
  Een overzicht van de over te hevelen projecten is opgenomen in de bijlage "Lijst over te hevelen budgetten 2023-2024".


  Uw raad wordt voorgesteld de budgetten voor een totaalbedrag van € 5.479.760 over te hevelen naar 2024.  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 13. 10.3

  In het kader van het upgraden van het gebied Marktstraat/Oude Schans overweegt de gemeente dit gebied een andere bestemming te geven. Om regie te houden op de toekomstige ontwikkelingen in het gebied wil de gemeente de Wvg vestigen op een aantal percelen aan de Oude Schans. 


  Uw raad wordt voorgesteld een voorkeursrecht te vestigen op de percelen kadastraal bekend gemeente Delfzijl, sectie C, nummers 368, 2506, 2560, 2559, 2558, 2557, 3135, 369. Het college te mandateren om aankopen /uitgaven te doen ter grootte van maximaal het bedrag zoals genoemd in de bijlage "aankoopbudget" voor de te verwachten verwervingskosten. Het exact noodzakelijke bedrag beschikbaar te stellen bij de behandeling van de jaarrekening 2023, met als dekking het jaarrekening resultaat 2023. En een krediet beschikbaar te stellen voor de grondwaarde (€ 5.000,-) van de aan te kopen percelen en deze te activeren.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 14. 10.4

  Op 1 januari 2021 is de Algemene subsidieverordening Eemsdelta 2021 (verder: Asv) in werking getreden. De Asv is sindsdien één keer gewijzigd. Vanuit de praktijk is gebleken dat een tweede wijziging van de Asv wenselijk is. 


  Uw raad wordt voorgesteld de gewijzigde Asv vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 15. 10.5

  In verband met veranderingen in wet- en regelgeving, wordt een aantal artikelen in de Wmo verordening aangepast.


  Uw raad wordt voorgesteld de wijzigingsverordening "Eerste wijziging van de Verordening Wmo gemeente Eemsdelta 2023" vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

 16. 10.6

  Op 1 januari 2022 is de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2022 (verder: Apv) in werking getreden. De Apv is de meest omvattende verordening van de gemeente en beschrijft de regels die gelden voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, bescherming van het milieu, het uiterlijk aanzien van de gemeente en andere zaken die de huishouding van de gemeente betreffen. De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2024 waardoor een aantal technische wijzigingen nodig zijn. Daarnaast zijn er vanuit de organisatie een paar gewenste wijzigingen aangevoerd. 


  Uw raad wordt gevraagd de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2022 vast te stellen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:56:06 - 01:56:56 - B. Visser
 17. 10.7

  Op 31 mei 2023 heeft u besloten geen zienswijze in te dienen bij het voornemen van het college om een centrumregeling aan te gaan voor het uitvoeren van wettelijke en bovenwettelijke taken door Veilig Thuis Groningen (VTG). Inmiddels hebben alle raden van de 10 deelnemende gemeenten een besluit genomen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dit betekent dat de voorgestelde tekst met toelichting van de conceptcentrumregeling niet wijzigt. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet vervolgens de gemeenteraad het college formeel toestemming verlenen voor het aangaan van de centrumregeling VTG. Als alle 10 gemeenteraden tijdig toestemming verlenen kan de centrumregeling VTG per 1 januari 2024 in werking treden. 


  Uw raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen aan het college voor het aangaan van de centrumregeling Veilig Thuis Groningen.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:56:16 - 01:56:56 - B. Visser
 18. 10.8

  Het bestemmingsplan Losdorp - Schafferweg 27 is opgesteld om de geldende agrarische bestemming te wijzigen naar een bestemming Wonen. De eigenaar had de gemeente hierom verzocht. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 


  Uw raad wordt voorgesteld dit bestemmingsplan vast te stellen en te besluiten dat geen exploitatieplan nodig is.


  Gespreksvorm: besluitvormend

  01:56:26 - 01:56:56 - B. Visser
 19. 11

  Moties

  Titel
  M.19. Oproep over de aanhoudende situatie in Ter Apel
  01:56:39 - 01:56:56 - B. Visser
  02:00:31 - 02:00:53 - B. Visser
  02:01:43 - 02:01:48 - B. Visser
  02:03:21 - 02:03:22 - B. Visser
  02:03:24 - 02:03:34 - J. Veldt
  02:03:35 - 02:04:15 - B. Visser
  02:04:16 - 02:04:21 - J. Veldt
  02:04:29 - 02:04:32 - B. Visser
  02:05:23 - 02:05:26 - B. Visser
  02:06:04 - 02:06:07 - B. Visser
  02:06:30 - 02:06:33 - B. Visser
  02:07:50 - 02:07:52 - B. Visser
  02:07:54 - 02:07:57 - N. Boersma
  02:07:59 - 02:08:03 - B. Visser
  02:12:41 - 02:12:49 - B. Visser
  02:12:51 - 02:13:05 - H. ten Brinke
  02:13:07 - 02:13:44 - G.R. Drenth
  02:13:46 - 02:14:40 - B. Visser
 20. 12

  02:14:30 - 02:14:40 - B. Visser