Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 15 februari 2023

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2
  Spreekrecht burgers
 3. 3

 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  De volgende stukken zijn aangemerkt als bespreekstuk:
  - Beantwoording schriftelijke vragen Tjamsweersterbrug (dhr. Van der Lei - PvdA)
  - Beantwoording schriftelijke vragen Noorderzorg (mw. Volmer - Fractie Janny Volmer)
  - Jaarverslag leerplicht schooljaar 2021-2022 (mw. Wassenaar - PvdA)
  - Gebruik milieupas ouderen/burgerbrief pas tonen milieustraat (LBE)
  - Onzorgvuldig beheer bomen Groot Bronswijk + reactie college (Dhr. Van der Kooi - GroenLinks)

 5. 5

  In april 2022 is besloten de voorbereidingen voor de bouw van het nieuw cultuurcluster in Delfzijl, bestemd voor theater, bibliotheek en IVAK, stil te leggen. Reden daarvoor waren de sterk gestegen bouwkosten als gevolg van inflatie en energieprijzen. De pauze is gebruikt om de situatie grondig te analyseren. Het college stelt nu de raad voor het onderzoek te verbreden, onder andere naar mogelijke andere functies binnen het cluster. Daarbij blijven de ambities om een aantrekkelijke theaterfunctie in Delfzijl te houden overeind staan.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 6. 6

  In de Detailhandelsvisie Gemeente Eemsdelta worden bestaand beleid en de actuele situatie bij elkaar gebracht om koers te bepalen voor onze nieuwe gemeente. Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van deze visie is de stimuleringsregeling detailhandel, welke in verband met de herindeling geharmoniseerd en uitgebreid moet worden. De raad wordt voorgesteld de Detaihandelsvisie gemeente Eemsdelta en de Regeling stimulering centrumgebieden Gemeente Eemsdelta vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 7. 7

  De gemeente stelt jaarlijks een plan van aanpak vast voor de versterkingsoperatie in het volgende jaar. Dit plan van aanpak is de opdracht aan de Nationaal Coördinator Groningen om de versterking uit te voeren. Het bevat de prioritering van de opgave en de kaders. Met het starten van nieuwe uitvoeringsprojecten heeft NCG echter aanzienlijke vertraging opgelopen in 2022. Deze achterstand moet eerst worden weggewerkt. Hierdoor is maar zeer beperkt ruimte om in 2023 andere uitvoeringsprojecten te starten.
  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Plan van aanpak versterking gemeente Eemsdelta 2023, het plan van aanpak voor de uitvoering formeel in te dienen bij de Nationaal Coördinator Groningen en het college te mandateren om gedurende de looptijd van het plan eventuele noodzakelijke aanpassingen aan het plan van vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 8. 9

  De transitie onderwijshuisvesting nadert zijn voltooiing. Voor het voortgezet onderwijs is in 2022 de nieuwe Onderwijscampus Appingedam gerealiseerd. Op nog één in realisatie te brengen nieuwbouwlocatie na, zijn ook alle nieuwe kindcentra van het primair onderwijs gereed of in realisatie. Met de nieuwbouw zijn er een drietal bestaande voortgezet onderwijslocaties en een MBO-locatie vrijgekomen. Voor het primair onderwijs zullen met de afronding van kindcentrum Delfzijl West in het tweede kwartaal van dit jaar ook nog eens zes schoollocaties vrijkomen. De vrijkomende schoollocaties en enkele, als koppelkans in het programma opgenomen, belendende gebouwen worden in volledig eigendom van de gemeente genomen en gesloopt. De raad wordt voorgesteld  om voor de aankoop en sloop krediet beschikbaar te stellen en de opgelegde geheimhouding ten aanzien van de de stichtingskostenraming sloop schoollocaties PO en VO te bekrachtigen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 9. 10

  In de wijk Opwierde in Appingedam wordt binnen de versterkingsopgave gewerkt aan het vervangen van honderden woningen. Waar nodig en mogelijk worden de werkzaamheden aan de woningen gecombineerd met ingrepen in de openbare ruimte. Op deze manier ontstaat een aardbevingsbestendige én toekomstbestendige woonwijk. Voor de ingrepen in de openbare ruimte in een aantal deelgebieden in Opwierde wordt nu een beroep gedaan op de Inpassingskosten die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Om de uitvoering van de herinrichting ter hand te kunnen nemen, wordt uw raad voorgesteld uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 10. 11

  In artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad de accountant aanwijst. De accountant is belast met de controle van de jaarrekening. De afzonderlijke fusiegemeenten hebben voor de boekjaren 2020 en 2021 BDO aangewezen als accountant, met de mogelijkheid van tweemaal verlenging van één jaar. In dit voorstel wordt de raad voorgesteld om het contract met BDO met één jaar te verlengen, voor het boekjaar 2023.

  Dit agendapunt is aangemerkt als hamerstuk.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 11. 12

  De raad wordt voorgesteld een rijksbijdrage te vragen van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties inzake de gemaakte kosten voor onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten in 2022.

  Dit agendapunt is aangemerkt als hamerstuk.
  Gespreksvorm: besluitvormend

 12. 14

  Om te zorgen dat de gemeente Eemsdelta een aantrekkelijk werkgever is en blijft, wordt de raad voorgesteld ten behoeve van medewerkers een reiskostenvergoeding woon-werk van € 0,21 per 1-1-2023 en € 0,22 per 1-1-2024 in te stellen met een maximum van 30 km enkele reis (60 km retour).

  Dit agendapunt is aangemerkt als hamerstuk.
  Gespreksvorm:  besluitvormend

 13. 15

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

 14. 16
  Begrotingswijzigingen
 15. 17
  Sluiting