Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 17 februari 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

In verband met de coronamaatregelen vergadert de raad digitaal. Belangstellenden kunnen de vergadering via de website live mee kijken www.eemsdelta.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

Inspreker spreekt in op agendapunt 7; bestemmingsplan Kindcentrum Delfzijl Noord
De bijdrage is digitaal aangeleverd.

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

In verband met de benoeming van vijf raadsleden tot wethouder is er nog 1 vacature in de raad. Van de
opvolger in uw raad wordt voorgesteld de geloofsbrieven te onderzoeken, te besluiten over zijn toelating en
tot installatie over te gaan.
Daarnaast wordt voorgesteld het nieuwe raadslid aan te wijzen als vertegenwoordiger in de
gemeenschappelijke regeling Groningen Seaports.

In de wijk Opwierde-I wordt gewerkt aan planvorming voor het slopen en herbouwen van circa 800 woningen.
In december 2020 is het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' onherroepelijk geworden. Bouwplannen dienen
ook te worden getoetst op verschijningsvorm. In het beeldkwaliteitplan 'Versterkingsprojecten Opwierde-I'
wordt het toetsingskader voor bouwplannen in de betreffende projectgebieden vastgelegd.
De raad wordt gevraagd het beeldkwaliteitsplan Opwierde-I vast te stellen.

De gemeente wil een kindcentrum bouwen in Delfzijl Noord. Daarvoor is het ontwerpbestemmingsplan
"Delfzijl Kindcentrum Noord" opgesteld en in procedure gebracht. De zienswijze die is ingebracht vormt
geen aanleiding het plan aan te passen. De reacties van het waterschap Noorderzijlvest, de
Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst geven aanleiding om de waterparagraaf en de
veiligheidsparagraaf in de plantoelichting aan te passen.
De raad wordt voorgesteld het
bestemmingsplan "Delfzijl Kindcentrum Noord" gewijzigd vast te stellen.

Vooruitlopende op de herindeling hebben de raden van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum
een visie op hun toekomst opgesteld. Het document beschrijft op hoofdlijnen de kaders voor de nieuwe
gemeente met als kern: Eemsdelta staat midden in de samenleving. Deze visie ligt nu,
conform afspraak, voor definitieve vaststelling voor bij de gemeenteraad van Eemsdelta.

De raad wordt gevraagd een rijksbijdrage te vragen van het ministerie van binnenlandse zaken en
koninkrijksrelaties inzake de gemaakte kosten voor onderzoek naar niet gesprongen explosieven in 2020.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.