Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Uitzending

Agendapunten

00:02:25 - 00:03:17 - G. Beukema
00:03:19 - 00:03:51 - E.W. Raangs
00:03:52 - 00:04:01 - T.G.C. Kramer-Klein
00:04:03 - 00:07:05 - G. Beukema
00:07:08 - 00:07:54 - J.C.J. Wagenaar
00:07:58 - 00:08:33 - G. Beukema

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

De raad wordt voorgesteld de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie te benoemen.

00:12:46 - 00:14:57 - E. Mulder
00:14:58 - 00:19:41 - G. Beukema

Het ontwerp bestemmingsplan "Peperstraat 8 te Godlinze" heeft van 10 december 2020 tot en met 21 januari
2021 ter inzage gelegen. Er zijn vier reacties op het ontwerp ontvangen. Naar aanleiding van één van de
zienswijzen is het vast te stellen bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Uw raad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan "Peperstraat 8 te Godlinze" gewijzigd vast te stellen.

00:19:43 - 00:21:14 - B.J. Huizing
00:21:18 - 00:21:47 - E.W. Raangs
00:21:48 - 00:21:51 - G. Beukema
00:22:00 - 00:22:02 - E.K.H. Stulp
00:22:03 - 00:22:04 - G. Beukema
00:22:05 - 00:29:11 - E.K.H. Stulp
00:29:12 - 00:29:15 - G. Beukema
00:29:19 - 00:31:48 - A. Usmany-Dallinga
00:31:50 - 00:31:51 - E.K.H. Stulp
00:31:56 - 00:32:00 - G. Beukema
00:32:01 - 00:33:05 - E.K.H. Stulp
00:33:06 - 00:33:07 - G. Beukema
00:33:08 - 00:36:38 - A. Usmany-Dallinga
00:36:47 - 00:37:00 - B.J. Huizing
00:37:06 - 00:37:29 - E.W. Raangs
00:37:31 - 00:37:37 - G. Beukema
00:37:38 - 00:41:00 - E.K.H. Stulp
00:41:02 - 00:41:04 - G. Beukema
00:41:05 - 00:42:31 - A. Usmany-Dallinga
00:42:32 - 00:42:36 - E.K.H. Stulp
00:42:37 - 00:43:04 - G. Beukema
00:43:05 - 00:43:06 - A. Usmany-Dallinga
00:43:07 - 00:43:16 - G. Beukema
00:43:17 - 00:43:37 - A. Usmany-Dallinga
00:43:38 - 00:43:45 - G. Beukema
00:43:46 - 00:45:44 - E.K.H. Stulp
00:45:45 - 00:45:48 - G. Beukema
00:45:50 - 00:47:50 - A. Usmany-Dallinga
00:47:51 - 00:48:09 - G. Beukema
00:48:10 - 00:48:11 - E.W. Raangs
00:48:13 - 00:48:52 - A. Usmany-Dallinga
00:48:53 - 00:49:25 - G. Beukema
00:49:26 - 00:49:54 - E.K.H. Stulp
00:49:55 - 00:50:37 - G. Beukema

Het ontwerpbestemmingsplan "Delfzijl-Wonen met een Plus" heeft van 18 maart 2021 tot en met 29 april 2021
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht op voornoemde stukken. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Delfzijl-Wonen met een Plus" vast te stellen en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota.

00:50:41 - 00:50:43 - H.R. Kol
00:50:45 - 00:50:55 - G. Beukema
00:50:56 - 00:53:06 - H.R. Kol
00:53:07 - 00:53:08 - G. Beukema
00:53:10 - 00:53:40 - M. Joustra
00:53:41 - 00:53:43 - G. Beukema
00:53:46 - 00:54:34 - J.H. Menninga
00:54:39 - 00:55:03 - G. Beukema

Het ontwerp bestemmingsplan "Delfzijl – Betingehof" heeft van 8 april 2021 tot en met 20 mei 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht op voornoemde stukken. Wel is er een ambtelijke opmerking gemaakt op het ontwerpbestemmingsplan door de Provincie. Dit heeft geleid tot het opnemen van een bepaling in de planregels van het plan. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan "Delfzijl – Betingehof" gewijzigd vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan "Betingehof" vast te stellen als aanvulling op de Welstandsnota.

00:55:50 - 00:56:21 - J.C.J. Wagenaar
00:56:25 - 00:56:27 - G. Beukema
00:56:39 - 00:57:01 - A. Usmany-Dallinga
00:57:07 - 00:57:29 - P. Prins
00:57:30 - 00:58:06 - G. Beukema

Via een voorbereidingsplan kan worden voorkomen dat er zich ongewenste planologische ontwikkelingen voordoen in een gebied waar nog een bestemmings-/omgevingsplan voor moet worden vastgesteld. De Raad wordt voorgesteld om een voorbereidingsbesluit voor het bestemmings-/omgevingsplan Oosterhorn te nemen.

De kustontwikkeling van de gemeente Eemsdelta wordt fasegewijs en integraal opgepakt op basis van onder andere de ruimtelijke visie Marconi. Daarvoor is een nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Groningen, de twee waterschappen, Groninger Landschap en Groningen Seaports opgezet. De gemeenteraad wordt verzocht een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen voor de volgende fase (project Eemszijlen).

00:58:08 - 01:00:36 - J. van der Lei
01:00:39 - 01:01:48 - F. Ozinga
01:01:49 - 01:01:57 - G. Beukema
01:02:00 - 01:05:47 - M. Joostens
01:05:50 - 01:05:59 - G. Beukema
01:06:01 - 01:06:39 - J. van der Lei
01:06:42 - 01:07:12 - G. Beukema
01:07:13 - 01:07:28 - F. Ozinga
01:07:29 - 01:07:31 - G. Beukema
01:07:34 - 01:08:42 - M. Joostens
01:08:45 - 01:09:53 - G. Beukema

In juni 2020 is een bestemmingsplan voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (WDZU) door de gemeenteraad vastgesteld. Het windpark gaat over de realisatie van 16 windmolens. Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Groningen hebben tegelijkertijd een omgevingsvergunning voor de bouw van de windmolens verleend. Tussen de initiatiefnemers van het windpark, de gemeente en de provincie is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Na de vaststelling van het bestemmingsplan is er door twee partijen
beroep ingesteld. Het behandelen van het beroep is door de Raad van State (RvS) in twee delen gesplitst. Het eerste deel gaat over 1 (formele) beroepsgrond die is ingediend in relatie tot een uitspraak die is gedaan door het Europese Hof van Justitie over een zaak in België (het Nevele-arrest), de andere (inhoudelijke) beroepsgronden worden op 27 mei aanstaande behandeld door de Raad van State.

Dit voorstel bespreekt Nationaal Programma Groningen vanuit drie Eemsdelta-lijnen.
Uw raad wordt voorgesteld:
1  Het lokale programma Eemsdelta vast te stellen;
2. In te stemmen met kredietverlening voor de projecten en hierop de begroting aan te passen
3. In te stemmen met de kaderstelling voor nadere focus binnen het lokale programma Eemsdelta en het op hoofdlijnen toewijzen van de resterende middelen binnen ons trekkingsrecht.

01:09:57 - 01:13:32 - N. Boersma
01:13:34 - 01:13:36 - G. Beukema
01:13:40 - 01:16:20 - E. Wassenaar
01:16:27 - 01:19:01 - K. Schenkel-Zandvoort
01:19:02 - 01:19:03 - G. Beukema
01:19:05 - 01:20:19 - B.J. Huizing
01:20:20 - 01:20:21 - G. Beukema
01:20:24 - 01:23:08 - E.W. Raangs
01:23:09 - 01:23:09 - G. Beukema
01:23:12 - 01:26:35 - C.A. van Ekelenburg
01:26:37 - 01:26:40 - G. Beukema
01:26:41 - 01:35:44 - A. Usmany-Dallinga
01:35:46 - 01:35:57 - G. Beukema
01:36:00 - 01:37:05 - N. Boersma
01:37:08 - 01:37:09 - G. Beukema
01:37:12 - 01:37:33 - E. Wassenaar
01:37:35 - 01:37:44 - G. Beukema
01:37:46 - 01:37:59 - A. Usmany-Dallinga
01:38:01 - 01:38:02 - G. Beukema
01:38:05 - 01:38:55 - M. Joostens
01:38:58 - 01:39:21 - G. Beukema

De accountant maakt voor het controleren van de gemeentelijke jaarrekening gebruik van een controleprotocol waarin de kaders en te hanteren toleranties zijn opgenomen. Jaarlijks dient een actueel controleprotocol vastgesteld te worden door de raad, daarnaast dient het normenkader ter kennisgeving aangenomen te worden.

De jaarrekening dient op grond van artikel 46 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten (het Hogeland en Eemsdelta), voordat zij ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Met dit voorstel wordt de jaarrekening VVWNG 2020 voorgelegd aan de raad van Eemsdelta

Bijgaand ontvangt u de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling VRG. Het betreft de actualisatie begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022 inclusief financieel meerjarenperspectief. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze hierop in te dienen. Tevens ontvangt de raad de jaarstukken 2020 VRG. Het algemeen bestuur heeft op 31 maart 2021 ingestemd met de  jaarstukken 2020. Deze zijn ter kennisname.

01:50:11 - 01:52:55 - J. van der Lei
01:52:58 - 01:53:15 - G. Beukema

Voor de locatie op de hoek Neptunusstraat/Kustweg is een omgevingsvergunning ingediend. Het gaat om het bouwen van 2 halfvrijstaande woningen. De ontwikkeling is wenselijk voor de herontwikkeling van het gebied, maar past niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan medewerking worden verleend aan het verzoek. Het college is bevoegd, na een uitgebreide procedure, de omgevingsvergunning te verlenen. In casu is echter een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen van uw gemeenteraad vereis.

01:58:47 - 01:59:13 - E.W. Raangs
01:59:15 - 01:59:17 - G. Beukema
01:59:19 - 01:59:53 - A. Usmany-Dallinga
01:59:55 - 02:00:17 - G. Beukema

De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel begrotingswijziging acht en negen van 2021 vast. In de achtste
begrotingswijziging wordt de jaarschijf 2021 aangepast naar aanleiding van het raadsvoorstel
voorbereidingskrediet Eemszijlen. In de negende wijziging wordt de jaarschijf 2021 aangepast naar aanleiding
van het raadsvoorstel Lokaal programma Eemsdelta.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

02:00:20 - 02:01:12 - C. Looye-Sinnema
02:01:18 - 02:03:42 - J.A. Ronde
02:03:44 - 02:03:50 - G. Beukema
02:03:52 - 02:04:12 - C. Looye-Sinnema
02:04:16 - 02:04:47 - J.A. Ronde
02:04:50 - 02:04:57 - G. Beukema
02:05:01 - 02:06:18 - G.J. Reinders
02:06:20 - 02:06:23 - G. Beukema
02:06:26 - 02:08:07 - A. Usmany-Dallinga
02:08:10 - 02:08:26 - G. Beukema
02:08:28 - 02:08:48 - G.R. Drenth
02:08:49 - 02:10:48 - G. Beukema