Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 26 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Agendapunten

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Voor de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente dienen jaarlijks de grondexploitaties te worden
geactualiseerd conform de richtlijnen van het Besluit Beheer en Verantwoording Financiën Lagere overheden
(BBV). De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties 2021, de gevolgen
daarvan te verwerken in de jaarrekeningen 2020 van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en
deze vervolgens ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan "Peperstraat 8 te Godlinze" heeft van 10 december 2020 tot en met 21 januari
2021 ter inzage gelegen. Er zijn vier reacties op het ontwerp ontvangen. Naar aanleiding van één van de
zienswijzen is het vast te stellen bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Uw raad wordt
voorgesteld het bestemmingsplan "Peperstraat 8 te Godlinze" gewijzigd vast te stellen.

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gemeenschappelijke regeling en
heeft tot doel om vervoersvormen te organiseren waar mensen in de beide provincies gebruik van kunnen
maken en organiseert doelgroepenvervoer zoals Wmo-geïndiceerden, leerlingenvervoer en vervoer in het
kader van de Participatiewet.
Op 25 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2020 en
de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. In het kader van de gemeenschappelijke regeling
wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de stukken en zijn zienswijze(n) of commentaren
kenbaar te maken. Omdat er geen bijzonderheden zijn, stelt het college de raad voor om geen zienswijze(n) in
te brengen.

De gemeente Eemsdelta neemt samen met de gemeenten het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam deel
aan de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB). In dit
samenwerkingsverband werken de gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Het algemeen bestuur van de VKB heeft de jaarstukken over 2020 vastgesteld. Met deze
jaarstukken legt het bestuur zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af. De raden hebben de
mogelijkheid om hun bezwaren tegen de jaarstukken kenbaar te maken. Na besluitvorming door de raden
stuurt het bestuur de jaarrekening voor 15 juli aanstaande naar de Provincie Groningen. Daarnaast heeft het
algemeen bestuur de Ontwerpbegroting 2022 behandeld. In de ontwerpbegroting 2022 wordt inzage gegeven
in de kosten en baten die met de uitvoering van de opdrachten door de VKB gemoeid zijn. Deze kosten komen
voor rekening van de aan de GR deelnemende gemeenten. De raden hebben de mogelijkheid om hun
zienswijzen kenbaar te maken. Na behandeling door de raden stelt het Algemeen Bestuur de
ontwerpbegroting 2022, rekening houdend met eventuele zienswijzen van de raden, definitief vast
en stuurt deze vóór 1 augustus naar de provincie.

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen kunnen deelnemende raden
en staten zienswijzen indienen op de begrotingen van deze regeling. Nu ligt voor de begroting 2022. De
raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begroting en dus daarmee
in te stemmen.
Tevens ligt voor, ter actieve informatie, de jaarstukken 2020

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.