Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 26 mei 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Raadzaal Delfzijl
Voorzitter
G. Beukema

Uitzending

Agendapunten

00:02:15 - 00:03:29 - G. Beukema
00:03:32 - 00:04:15 - A. Usmany-Dallinga
00:04:17 - 00:04:36 - G. Beukema
00:04:38 - 00:04:43 - B.J. Huizing
00:04:44 - 00:04:47 - G. Beukema
00:04:50 - 00:04:54 - E.W. Raangs
00:05:02 - 00:05:09 - N. Boersma
00:05:12 - 00:06:24 - G. Beukema
00:10:52 - 00:11:08 - G. Beukema
00:11:09 - 00:11:42 - A. Elderman-Star
00:11:43 - 00:11:50 - G. Beukema
00:12:48 - 00:12:56 - C. Looye-Sinnema
00:13:01 - 00:13:28 - G. Beukema
00:20:34 - 00:21:20 - C. Looye-Sinnema
00:21:21 - 00:21:35 - G. Beukema
00:21:37 - 00:22:22 - J. Veldt
00:22:24 - 00:22:25 - G. Beukema
00:22:26 - 00:22:42 - K. Schenkel-Zandvoort
00:22:58 - 00:23:29 - G. Beukema

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Gevraagd is om agendering van:
Ingekomen stukken
Nr. 66 Bomenstichting: dhr. J. van der Lei, PvdA
Voorstel: voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vaststellen.

00:24:04 - 00:25:18 - J. van der Lei
00:25:20 - 00:25:27 - G. Beukema
00:25:31 - 00:26:20 - P. Prins
00:26:23 - 00:27:33 - G. Beukema
00:27:35 - 00:27:41 - G.J. Reinders
00:27:46 - 00:29:30 - J. van der Lei

Voor de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente dienen jaarlijks de grondexploitaties te worden
geactualiseerd conform de richtlijnen van het Besluit Beheer en Verantwoording Financiën Lagere overheden
(BBV). De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties 2021, de gevolgen
daarvan te verwerken in de jaarrekeningen 2020 van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum en
deze vervolgens ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

00:29:32 - 00:29:33 - G. Beukema
00:29:35 - 00:30:54 - E.W. Raangs
00:30:56 - 00:30:58 - G. Beukema
00:31:02 - 00:33:44 - P. Prins
00:33:48 - 00:33:48 - G. Beukema
00:33:50 - 00:38:29 - J.H. Menninga
00:38:32 - 00:38:39 - G. Beukema
00:38:41 - 00:38:58 - J. van der Lei
00:39:00 - 00:39:01 - G. Beukema
00:39:04 - 00:40:06 - E.W. Raangs
00:40:09 - 00:40:11 - G. Beukema
00:40:14 - 00:40:54 - P. Prins
00:40:57 - 00:42:11 - G. Beukema

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een gemeenschappelijke regeling en
heeft tot doel om vervoersvormen te organiseren waar mensen in de beide provincies gebruik van kunnen
maken en organiseert doelgroepenvervoer zoals Wmo-geïndiceerden, leerlingenvervoer en vervoer in het
kader van de Participatiewet.
Op 25 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2020 en
de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. In het kader van de gemeenschappelijke regeling
wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de stukken en zijn zienswijze(n) of commentaren
kenbaar te maken. Omdat er geen bijzonderheden zijn, stelt het college de raad voor om geen zienswijze(n) in
te brengen.

00:42:14 - 00:43:44 - I. Poucki
00:43:48 - 00:45:44 - J. van der Lei
00:45:45 - 00:45:46 - G. Beukema
00:45:48 - 00:51:57 - E.K.H. Stulp
00:51:59 - 00:52:01 - G. Beukema
00:52:03 - 00:57:24 - J.A. Ronde
00:57:26 - 00:57:35 - G. Beukema
00:57:38 - 00:59:34 - E.K.H. Stulp
00:59:38 - 01:00:55 - E.W. Raangs
01:00:57 - 01:01:00 - G. Beukema
01:01:01 - 01:03:20 - J.A. Ronde
01:03:21 - 01:05:52 - G. Beukema
01:05:54 - 01:06:22 - E.K.H. Stulp
01:06:24 - 01:06:28 - G. Beukema
01:06:29 - 01:08:03 - J.A. Ronde
01:08:05 - 01:08:05 - G. Beukema
01:08:06 - 01:08:23 - E.K.H. Stulp
01:08:25 - 01:09:17 - G. Beukema

De gemeente Eemsdelta neemt samen met de gemeenten het Hogeland, Oldambt, Pekela en Veendam deel
aan de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB). In dit
samenwerkingsverband werken de gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. Het algemeen bestuur van de VKB heeft de jaarstukken over 2020 vastgesteld. Met deze
jaarstukken legt het bestuur zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af. De raden hebben de
mogelijkheid om hun bezwaren tegen de jaarstukken kenbaar te maken. Na besluitvorming door de raden
stuurt het bestuur de jaarrekening voor 15 juli aanstaande naar de Provincie Groningen. Daarnaast heeft het
algemeen bestuur de Ontwerpbegroting 2022 behandeld. In de ontwerpbegroting 2022 wordt inzage gegeven
in de kosten en baten die met de uitvoering van de opdrachten door de VKB gemoeid zijn. Deze kosten komen
voor rekening van de aan de GR deelnemende gemeenten. De raden hebben de mogelijkheid om hun
zienswijzen kenbaar te maken. Na behandeling door de raden stelt het Algemeen Bestuur de
ontwerpbegroting 2022, rekening houdend met eventuele zienswijzen van de raden, definitief vast
en stuurt deze vóór 1 augustus naar de provincie.

01:09:19 - 01:09:21 - M.W. Meijer
01:10:40 - 01:12:38 - E. Wassenaar
01:12:40 - 01:12:41 - G. Beukema
01:12:43 - 01:12:59 - G.R. Drenth
01:13:00 - 01:13:01 - G. Beukema
01:13:04 - 01:14:14 - F. Ozinga
01:14:16 - 01:14:17 - G. Beukema
01:14:20 - 01:15:52 - A. Elderman-Star
01:15:55 - 01:15:58 - G. Beukema
01:15:59 - 01:18:54 - J.A. Ronde
01:18:56 - 01:19:30 - G. Beukema

Op grond van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen kunnen deelnemende raden
en staten zienswijzen indienen op de begrotingen van deze regeling. Nu ligt voor de begroting 2022. De
raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begroting en dus daarmee
in te stemmen.
Tevens ligt voor, ter actieve informatie, de jaarstukken 2020

01:19:32 - 01:20:47 - J. van der Lei
01:20:51 - 01:20:56 - G.R. Drenth
01:20:57 - 01:21:00 - G. Beukema
01:21:03 - 01:22:38 - P. Prins
01:22:40 - 01:22:42 - G. Beukema
01:22:43 - 01:23:14 - J. van der Lei
01:23:19 - 01:23:30 - P. Prins
01:23:32 - 01:24:04 - G. Beukema

Hierbij worden de jaarstukken, een begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de GR
Publieke Gezondheid & Zorg voorgelegd aan de raad, deels ter informatie en deels de mogelijkheid biedend
een zienswijze in te dienen.

01:24:05 - 01:24:12 - D. Vijver
01:24:18 - 01:25:06 - W. Hartlief
01:25:11 - 01:26:24 - A. Elderman-Star
01:26:26 - 01:26:28 - G. Beukema
01:26:31 - 01:28:07 - M. Joostens
01:28:13 - 01:28:39 - P. Prins
01:28:42 - 01:28:46 - G. Beukema
01:29:37 - 01:29:56 - M. Joostens
01:29:59 - 01:30:18 - G. Beukema

Op verzoek van het algemeen bestuur van de vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen wordt de
gemeente Eemsdelta gevraagd mee te werken aan de opheffing van de gemeenschappelijke
regeling vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen per 1-1-2022.

01:30:19 - 01:31:59 - B.J. Huizing
01:32:00 - 01:32:07 - G. Beukema
01:32:15 - 01:32:18 - M. Joostens
01:32:24 - 01:32:53 - G. Beukema

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.
Er zijn raadsvragen ingediend door:
De heer Reinders over de Zuiderlopsterweg
Mw. Schoonhoven over Wmo, huishoudelijke hulp

01:32:58 - 01:33:50 - G.J. Reinders
01:33:52 - 01:33:53 - G. Beukema
01:33:57 - 01:36:19 - J.A. Ronde
01:36:21 - 01:36:22 - G. Beukema
01:36:24 - 01:36:38 - G.J. Reinders
01:36:41 - 01:36:43 - G. Beukema
01:36:45 - 01:37:16 - J.A. Ronde
01:37:17 - 01:38:51 - G. Beukema
01:38:53 - 01:38:56 - J.G. Schoonhoven
01:38:58 - 01:38:58 - G. Beukema
01:39:02 - 01:41:12 - M. Joostens
01:41:14 - 01:41:15 - G. Beukema
01:41:16 - 01:41:26 - J.G. Schoonhoven
01:41:27 - 01:41:44 - G. Beukema