Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

maandag 4 januari 2021

19:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal Eemsdelta
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

De publieke tribune is in verband met de coronamaatregelen gesloten voor publiek en pers.

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering.

00:01:35 - 00:05:17 - G. Beukema

Het benoemingsbesluit van de waarnemend burgemeester wordt voorgelezen door de beoogd griffier.
De voorzitter van de raad houdt een korte nieuwjaarstoespraak.

00:05:19 - 00:07:57 - T.G.C. Kramer-Klein
00:07:58 - 00:30:47 - G. Beukema

Op basis van de uitslag van de herindelingsverkiezingen zijn 29 raadsleden voor de gemeente Eemsdelta benoemd. De geloofsbrieven van de raadsleden zijn op 16 december 2020 onderzocht door de gemeenteraad van Delfzijl. Om het ambt van raadslid uit te kunnen voeren,  leggen de raadsleden de eed of belofte en verklaring af.

00:30:50 - 00:30:54 - J.H. Menninga
00:30:55 - 00:30:59 - A. Usmany-Dallinga
00:31:02 - 00:31:08 - G. Beukema
00:31:11 - 00:31:15 - N. Boersma
00:31:16 - 00:31:23 - G. Beukema
00:31:25 - 00:31:27 - M.W. Meijer
00:31:28 - 00:31:29 - G. Beukema
00:31:31 - 00:31:34 - G.J. Reinders
00:31:34 - 00:31:40 - G. Beukema
00:31:43 - 00:31:48 - P. Blink
00:31:49 - 00:31:50 - G. Beukema
00:31:51 - 00:31:56 - I. Poucki
00:31:56 - 00:31:58 - G. Beukema
00:31:59 - 00:32:03 - J. Veldt
00:32:04 - 00:32:04 - G. Beukema
00:32:06 - 00:32:08 - S.A. Buiter-Dallinga
00:32:09 - 00:32:09 - G. Beukema
00:32:16 - 00:32:16 - H.J. Dijkstra
00:32:18 - 00:32:21 - G. Beukema
00:32:27 - 00:32:30 - J. van der Lei
00:32:30 - 00:32:32 - G. Beukema
00:32:35 - 00:32:37 - B. Schollema
00:32:39 - 00:32:40 - G. Beukema
00:32:41 - 00:32:47 - J.C.J. Wagenaar
00:32:48 - 00:32:51 - G. Beukema
00:32:58 - 00:32:58 - E. Wassenaar
00:33:01 - 00:33:04 - G.R. Drenth
00:33:05 - 00:33:09 - G. Beukema
00:33:10 - 00:33:12 - K. Schenkel-Zandvoort
00:33:16 - 00:33:21 - M. Joostens
00:33:25 - 00:33:27 - J.A. Ronde
00:33:31 - 00:33:34 - E. Mulder
00:33:39 - 00:33:41 - B.J. Huizing
00:33:45 - 00:33:49 - E.K.H. Stulp
00:33:53 - 00:33:56 - C.A. van Ekelenburg
00:34:01 - 00:34:04 - P. Prins
00:34:09 - 00:34:12 - E.W. Raangs
00:34:17 - 00:34:20 - M. Joustra
00:34:23 - 00:34:25 - A. Knip
00:34:30 - 00:34:34 - A. van Leeuwen
00:34:56 - 00:35:46 - G. Beukema

Sinds 2002 heeft de gemeenteraad eigen ondersteuning, de griffie. De raad wijst de griffier, de griffiemedewerkers en de plv. griffiers aan.
Daarnaast wordt de raad gevraagd regels vast te stellen over de organisatie van de griffie.
Na behandeling van het voorstel door de raad leggen de aangewezen griffier, griffiemedewerkers en plv. griffiers de ambtseed af in handen van de raadsvoorzitter.

00:43:10 - 00:43:14 - T.G.C. Kramer-Klein
00:43:15 - 00:43:17 - G. Beukema
00:43:19 - 00:43:21 - A.H. Poort-Kooima
00:43:23 - 00:43:24 - G. Beukema
00:43:27 - 00:43:31 - E. Smit-Meijer
00:43:34 - 00:43:37 - W.J. Onrust
00:43:38 - 00:43:39 - G. Beukema
00:43:41 - 00:43:44 - D. Frentrop
00:43:46 - 00:49:50 - G. Beukema

De raad wordt gevraagd de agenda vast te stellen.

De raad moet een aantal ‘raadseigen’ regelingen vast te stellen. In dit voorstel wordt de raad gevraagd:
A. het Reglement van Orde 2021 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Eemsdelta,
inclusief addendum 'digitale vergaderingen' vast te stellen;
B. De verordening op de commissie Eemsdelta 2021, inclusief addendum 'digitale vergaderingen' vast te stellen;
C. De verordening vertrouwenscommissie, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Eemsdelta 2021 vast te stellen;
D. De verordening fractieondersteuning Eemsdelta 2021 vast te stellen;
E. De verordening op het fractieassistentschap Eemsdelta 2021 vast te stellen;
F. De verordening rechtspositie raads- en commissieleden Eemsdelta 2021 vast te stellen;
G. De Gedragscode politieke ambtsdragers Eemsdelta 2021 vast te stellen;
H. De verordening rekenkamercommissie Eemsdelta 2021 vast te stellen;
I. De verordening auditcommissie Eemsdelta 2021 vast te stellen.

Bij afwezigheid van de burgemeester wordt de raadsvergadering voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter. De raad wordt gevraagd de 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad aan te wijzen.
De gemeenteraad kent een raadscommissie. De raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid. De raad wordt voorgesteld drie voorzitters aan te wijzen  voor de raadscommissie.

Om als gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Eemsdelta goed en adequaat te kunnen handelen is het noodzakelijk de lokale regelgeving geharmoniseerd vast te stellen. Met dit voorstel worden diverse verordeningen ter vaststelling c.q. ter intrekking aan de raad van de nieuwe gemeente Eemsdelta voorgelegd. Het gaat om de volgende verordeningen, nota's en statuten:

1. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Eemsdelta
2. Controleverordening gemeente Eemsdelta
3. Inspraakverordening Eemsdelta
4a. Verordening commissie bezwaarschriften algemene zaken Eemsdelta
4b. Verordening commissie bezwaarschriften sociale zaken Eemsdelta
5. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Eemsdelta 2021
6. Archiefverordening gemeente Eemsdelta 2021
7. Delegatiebesluit Eemsdelta
8. Verordening uitsluitend recht belastingtaken 2021 Eemsdelta
9. Financiële verordening gemeente Eemsdelta 2021
9a.  Nota reserves en voorzieningen Eemsdelta
10. Treasurystatuut gemeente Eemsdelta 2021
11. Verordening garantstellingen Eemsdelta 2021
12. Algemene subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021
13. Verordening Wmo gemeente Eemsdelta 2021
14. Verordening Jeugdhulp gemeente Eemsdelta 2021
15. Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Eemsdelta
16. Verordening individuele studietoeslag Eemsdelta
17. Verordening individuele inkomenstoeslag Eemsdelta
18. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Eemsdelta
19. Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Eemsdelta
20. Re-integratieverordening Eemsdelta
21. Verordening maatschappelijke bijdrage Eemsdelta

Bijlagen

Namens de fracties van Lokaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, VVD en CDA is het door hen gesloten Coalitieakkoord  ter kennis van uw raad gebracht. Dit akkoord op hoofdlijnen vormt de basis voor het besturen van de gemeente in de komende bestuursperiode. Er wordt een korte toelichting gegeven op het coalitieakkoord waarna de raad het akkoord in twee termijnen bespreekt.

00:49:52 - 00:54:24 - A. Usmany-Dallinga
00:54:25 - 00:54:57 - G. Beukema
00:55:10 - 01:07:00 - J. van der Lei
01:07:01 - 01:07:03 - G. Beukema
01:07:07 - 01:15:15 - N. Boersma
01:15:15 - 01:15:17 - G. Beukema
01:15:19 - 01:16:22 - E.K.H. Stulp
01:16:26 - 01:16:32 - A. Usmany-Dallinga
01:16:32 - 01:16:34 - G. Beukema
01:16:34 - 01:17:17 - A. Usmany-Dallinga
01:17:19 - 01:17:20 - G. Beukema
01:17:26 - 01:20:23 - E.W. Raangs
01:20:24 - 01:20:24 - G. Beukema
01:20:26 - 01:26:27 - E. Mulder
01:26:28 - 01:26:32 - G. Beukema
01:26:33 - 01:26:45 - A. Usmany-Dallinga
01:26:45 - 01:26:52 - G. Beukema
01:26:53 - 01:30:14 - A. Usmany-Dallinga
01:30:15 - 01:30:24 - G. Beukema
01:30:26 - 01:31:40 - J. van der Lei
01:31:40 - 01:31:44 - G. Beukema
01:31:55 - 01:33:42 - E.K.H. Stulp
01:33:43 - 01:33:45 - G. Beukema
01:33:47 - 01:35:21 - A. Knip
01:35:21 - 01:35:23 - G. Beukema
01:35:24 - 01:38:19 - A. Usmany-Dallinga
01:38:21 - 01:39:28 - G. Beukema

Na de installatie van een nieuwe raad en bespreking van het coalitieakkoord volgt de benoeming van de wethouders.  De fractievoorzitters van LBE, ChristenUnie, VVD en CDA introduceren de aanbevolen kandidaten.
De raad besluit over de benoeming van de wethouders. Voor de benoeming wijst de voorzitter drie raadsleden aan voor de commissie onderzoek geloofsbrieven van de wethouder kandidaten.
Voor het onderzoek geloofsbrieven wordt de vergadering kort geschorst. Na de schorsing brengt de voorzitter van de commissie verslag uit van de bevindingen.

01:39:30 - 01:39:36 - G. Beukema
01:39:37 - 01:39:38 - N. Boersma
01:39:38 - 01:39:57 - G. Beukema
01:39:58 - 01:40:17 - J. van der Lei
01:40:19 - 01:40:23 - G. Beukema
01:40:25 - 01:40:57 - N. Boersma
01:40:58 - 01:41:09 - G. Beukema
01:41:11 - 01:41:18 - N. Boersma
01:41:19 - 01:41:22 - G. Beukema
01:41:22 - 01:41:23 - N. Boersma
01:41:30 - 01:41:30 - G. Beukema
01:41:30 - 01:41:33 - N. Boersma
01:41:36 - 01:41:45 - G. Beukema
01:41:47 - 01:41:58 - E. Mulder
01:42:00 - 01:42:00 - G. Beukema
01:42:02 - 01:42:08 - E.W. Raangs
01:42:10 - 01:42:10 - G. Beukema
01:42:13 - 01:43:06 - K. Schenkel-Zandvoort
01:43:08 - 01:44:37 - G. Beukema
01:57:32 - 01:58:21 - J.H. Volmer-Kuiper
01:58:22 - 02:02:22 - G. Beukema

Na het onderzoek geloofsbrieven stemt de raad over de benoeming van de wethouders. Hiervoor ontvangen de raadsleden vijf in te vullen stembriefjes.
Een commissie van stemopneming telt de stembriefjes en brengt verslag uit.
De voorzitter van de raad stelt de uitslag vast.
Na de vaststelling van de uitslag vraagt de voorzitter aan de benoemde wethouders of zij het ambt van wethouder aanvaarden.
Na de aanvaarding leggen de wethouders de eed of verklaring en belofte af in handen van de raadsvoorzitter.

02:02:33 - 02:03:41 - G. Beukema
02:17:00 - 02:17:45 - J.H. Volmer-Kuiper
02:17:46 - 02:18:03 - G. Beukema
02:19:35 - 02:19:38 - J.H. Menninga
02:19:40 - 02:19:43 - M. Joostens
02:19:46 - 02:19:48 - J.A. Ronde
02:19:51 - 02:19:54 - P. Prins
02:19:55 - 02:21:58 - G. Beukema