Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 31 maart 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

In verband met de coronamaatregelen vindt deze vergadering digitaal plaats. Belangstellenden kunnen de vergadering via de website live mee kijken www.eemsdelta.nl/raad

Uitzending

Agendapunten

Gevraagd om agendering ingekomen stukken (InSt)en beantwoording schriftelijke vragen (SV):
InSt. 40 Windmolens op zeedijk Eems-Dollard door dhr. Poucki, LBE
InSt 41 Budgetten gelijkwaardige nieuwbouwwoningen door dhr. Raangs, CDA
SV 1 Beantwoording schriftelijke vragen windturbines door dhr. Meijer, LBE

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

In verband met het vertrek van raadslid B. Schollerma is er een vacature in de raad. Van de opvolger in uw raad wordt voorgesteld de geloofsbrieven te onderzoeken, te besluiten over zijn toelating en tot installatie over te gaan.

Om de lokale ondernemers in verband met de corona-pandemie voor 2021 verlichting van hun lokale lasten te verlenen wordt voorgesteld de tarieven van de reclamebelasting voor 2021 te halveren en daarom een nieuwe verordening reclamebelasting vast te stellen.

In het kader van het project Wonen met een Plus worden door de gemeente diverse panden verworven. Onderdeel van de gemaakte afspraken met Smit Sport is de verplaatsing naar het pand Landstraat 44 Delfzijl. Op 29 mei 2019 is door de gemeenteraad van Delfzijl een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de herontwikkeling van het pand Landstraat 44 Delfzijl. Voor de uit te voeren werkzaamheden is in november 2020 een aanbesteding gestart. Uit de inschrijvingen is gebleken dat deze het beschikbaar gestelde investeringskrediet overschrijden.

In kindcentrum Tuikwerd zitten twee basisscholen, obs De Garven en cbs De Vore, de schakelklassen voor nieuwkomers en kinderopvang Kids2b. De beide scholen willen per 1 augustus 2021 fuseren, en als één informele samenwerkingsschool het nieuwe kindcentrum betrekken.

voorstel hamerstuk

Op 1 december 2020 trad de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking, die de verandering met zich meebrengt dat de burgemeester vanaf 1 december 2020 bevoegd is om ontheffingen met betrekking tot COVID-19-maatregelen te verlenen. Daarnaast is de burgemeester bevoegd tot bestuursrechtelijke handhaving van maatregelen met betrekking tot COVID-19. De burgemeesters van de gemeenten in de provincie Groningen hebben afgesproken dat zij regionaal gaan afstemmen binnen welke kaders de bevoegdheden worden uitgevoerd gelet op het belang van eenduidigheid van beleid. In het verlengde daarvan is besloten om de advisering inzake de bezwaarschriften met betrekking tot de COVID-19 maatregelen bij één commissie neer te leggen.

voorstel hamerstuk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad enkele documenten over informatiebeveiliging toegezonden en daarbij geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

- Afscheid raadslid van Leeuwen