Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 21 december 2021

19:30 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
G. Beukema
Toelichting

Gelet op het grote aantal agendapunten zal de raadsvergadering op dinsdag 21 december 2021 tot ca. 22.00 uur duren en het vervolg hiervan plaatsvinden op woensdag 22 december 2021 vanaf 19.30 uur
op deze avond zijn de agendapunten 1 t/m 13 en agendapunt 23 (als 4a) behandeld.

Uitzending

Agendapunten

Er wordt ingesproken over de Regiovisie Jeugd

Er is gevraagd om agendering van:
-beantwoording schriftelijke vragen raadslid Meijer over wateroverlast Wagenborgen door de fractie van LBE
-ingekomen stuk 213 advies van de Ombudsman door fractie Janny Volmer

De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

Het ontwerp bestemmingsplan “Delfzijl - Marktstraat en Oude Schans” werd bekendgemaakt op 13 oktober 2021 en lag van 14 oktober t/m 24 november 2021 voor een ieder ter inzage. Er werden in die periode geen zienswijzen op het ontwerp ontvangen. Als gevolg van zienswijzen behoeft het ontwerp bestemmingsplan derhalve niet gewijzigd vastgesteld te worden.
Naar aanleiding van een ambtshalve opmerking van de provincie Groningen wordt een beperkte wijziging in de planregels voorgesteld. Hierover leest u onder ‘argumenten’ meer. Op dit punt kan het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld worden.
De raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan op één onderdeel gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp.

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inburgeringsplichtigen. De gemeentelijke taken omtrent inburgering zijn grotendeels ingekaderd binnen de wet en de lagere regelgeving. Er blijft echter ruimte om taken naar eigen inzicht en lokale uitvoering in te vullen. In het voorliggend beleidsdocument, de Beleidsregels Inburgering Eemsdelta 2022 en de nota Handhaving&sanctionering Wet Inburgering 2021 wordt de beleidsruimte ingevuld. De raad wordt voorgesteld om het beleidskader Nieuwe Wet inburgering vast te stellen.

Op basis van de subsidieregeling voor gebouweigenaren in Blok B van de bestuurlijke afspraken kunnen eigenaren van de betreffende gebouwen aanspraak maken op een subsidie/tegemoetkoming van maximaal € 30.000,--. Voor de uitvoering van de subsidieregeling Blok B stelt het Rijk een bedrag van € 106.167.044,-- beschikbaar. Om uitvoering te geven aan de subsidieregeling wordt de raad gevraagd een budget beschikbaar te stellen van € 106.167.044,--.

De versterking van Opwierde Zuid is vanaf 2018 in uitvoering.
Er is gestart met het vervangen van de 233 woningen. Een eerste deel hiervan is reeds gebouwd en bewoond. De overige woningen "type gemetseld" worden begin 2022 opgeleverd. Thans is men gestart met het vervangen van 165 vliesgevelwoningen, deze zijn in 2023 gereed. De gemeente sluit zoveel als mogelijk met de herinrichting van de openbare ruimte aan op de planning van de woningbouw.
Vanwege het feit dat de gemeente (Appingedam) nog geen beschikking had tot de zogenaamde "inpassingskosten" zijn de eerste investeringen ten behoeve van het herinrichtingsplan voorgefinancierd uit de aardbevingsmiddelen (lumpsum). (In mei 2019 is de gemeenten reeds door het Rijk beloofd dat er inpassingskosten zouden worden verleend. Uiteindelijk heeft dit in 2020 tot effectuering geleid en is het eerste voorschot in het voorjaar 2021 verkregen.)
Nu de gemeente inmiddels inpassingskosten in haar bezit heeft, wordt de raad voorgesteld om voor deze herinrichting een definitief investeringsbedrag vast te stellen.

Voor de perspectieflocatie aan de Noorsestraat te Delfzijl wordt een verklaring van geen bedenkingen gevraagd. Het gaat om het bouwen van 5 woningen in CPO verband. Ten behoeve van deze ontwikkeling en de komende ontwikkeling van Landenbuurt fase 2 wordt de bocht van Finsestraat/Noorsestraat verlegd. Hierdoor vervalt de huidige knik in de Noorsestraat en wordt de verkeerssituatie verbeterd. Daarnaast wordt voorgesteld de grondexploitatie voor het plangebied vast te stellen.

De in het voorstel genoemde bijlage 2 ligt voor raadsleden ter inzage op de griffie.

In dit voorstel wordt de harmonisatie van de bestaande stimuleringsregelingen volkshuisvesting beschreven. De harmonisatie heeft geresulteerd in drie verordeningen met één budget. Door de stimuleringsregelingen en verordeningen samen te brengen, wordt er ingezet op een eenduidige werkwijze en uniformiteit. In de nieuwe verordeningen zijn de mogelijkheden om een lening aan te vragen voor starters op de woningmarkt, duurzame woningverbetering en woningaanpassingen geborgd. Om de (revolverende) stimuleringsregelingen Eemsdelta de aankomende jaren beschikbaar te houden, is een bedrag van 7 miljoen nodig. Hiervan is reeds 2 miljoen beschikbaar vanuit de huidige situatie en bij gelijkblijvende omstandigheden brengt de verhoging van 5 miljoen de komende jaren in relatie tot de vraag naar de leningen binnen het financieringssaldo, nagenoeg geen financieel voor en/of nadeel mee. Dit, vanwege het revolverende karakter.
De raad wordt gevraagd de verordeningen vast te stellen.

Voorgesteld wordt om budgetten voor een totaalbedrag van € 4.102.700 over te hevelen naar 2022. Hierdoor kunnen de activiteiten die in 2021 om verschillende redenen niet volledig zijn afgerond in 2022 alsnog voortvarend ter hand worden genomen zonder dat daarbij de begrotingsrechtmatigheid in het geding komt. Hiernaast wordt voorgesteld een jaarbudget van € 7.823.500 beschikbaar stellen voor 2021 voor de NPG-projecten, IIP en Marconi. Tegenover deze projecten staan externe dekkingsbronnen ter beschikking.

Het college van burgemeester en wethouders heeft van een journalist, werkzaam bij RTV Noord, Wob-verzoeken ontvangen, waarin gevraagd wordt om openbaarmaking van documenten aangaande Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding. Aangezien de raad van de gemeente Delfzijl op een deel van deze documenten geheimhouding heeft opgelegd en de raad van de gemeente Eemsdelta diezelfde geheimhouding heeft bekrachtigd, converteert het Wob-verzoek voor wat die documenten betreft van rechtswege in een verzoek tot opheffing van de geheimhouding, waarop de raad dient te beslissen.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State d.d. 30 juni 2021 ligt nu een wijziging van het bestemmingsplan Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding voor. In deze wijziging worden normen voor geluid, slagschaduw, schittering en externe veiligheid opgenomen. De normen worden toegelicht in het bestemmingsplan en zijn onderbouwd in de bijbehorende rapporten ‘Onderzoek milieunormen windenergie’ en ‘Notitie stavaza normstelling WTgeluid ihkv procedures WP Delfzijl&Nevele arrest’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft, gezamenlijk met de omgevingsvergunning zoals afgegeven door de Provincie Groningen gedurende zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er tien zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zienswijzen en enkele ambtshalve wijzigingen leiden tot de wijziging van het bestemmingsplan.
De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bijlage nummer 4 genoemd in het raadsvoorstel zit in bijlage 1 Het bestemmingsplan (vanaf pagina 43). De ingediende zienswijzen liggen ter inzage bij de griffie.

In 2020 heeft de gemeente Loppersum een projectvoorstel ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het aardgasvrij maken van de dorpen Zijldijk, Zeerijp, 't Zandt en Garsthuizen/Startenhuizen. Dit projectvoorstel met de titel "Aardgasvrije Zonnedorpen Loppersum" is ontwikkeld door energiecoöperatie Zonnedorpen. Het projectvoorstel richt zich op all electric oplossingen om woningen aardgasvrij te maken. En op het ontwikkelen van een slim elektriciteitsnet, de opwek van duurzame elektriciteit en de opslag van energie. Recent heeft het ministerie van BZK het voorstel gehonoreerd en de gevraagde bijdrage toegekend. De door de gemeente ontvangen bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project onder verantwoordelijkheid van energiecoöperatie Zonnedorpen.

In 2020 heeft de gemeente Delfzijl een projectvoorstel ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het aardgasvrij maken van de dorpen Krewerd, Godlinze en Holwierde. Dit projectvoorstel met de titel "De energie van Krewerd" is ontwikkeld door de initiatiefnemers van "Experiment Krewerd" en is als bijlage toegevoegd (Oorspronkelijke projectvoorstel Krewerd). Het project omvat 603 woningen en 41 gebouwen met een maatschappelijke of utilitaire functie. In experiment Krewerd worden de versterking van woningen, het vernieuwen van de dorpskern en het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen gecombineerd aangepakt. Het ministerie van BZK het voorstel "De energie van Krewerd" gehonoreerd en de gevraagde bijdrage toegekend. Deze door de gemeente ontvangen bijdrage wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

De drie bestaande Algemene plaatselijke verordeningen van Appingedam, Delfzijl en Loppersum moeten vanwege de herindelingsregelgeving, de Wet Arhi, uiterlijk 31 december 2022 geharmoniseerd zijn. Met dit voorstel wordt tijdig een geharmoniseerde, nieuwe, Algemene plaatselijke verordening (verder: Apv) voor de nieuwe gemeente voorgelegd waarmee we in staat zijn om op 1 januari 2022 van start te kunnen gaan met de Apv Eemsdelta.
De raad wordt gevraagd de Algemene Plaatselijke Verordening Eemsdelta vast te stellen.

Om de regietaak op lokale veiligheid goed te kunnen vervullen, is het van belang om een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) voor de gemeente Eemsdelta op te stellen. Het IVB bestrijkt alle veiligheidsvelden en brengt alle velden samen in één beleid. Met het IVB investeren de gezamenlijke veiligheidspartners in een veiligere gemeente. In dit beleid worden de doelen van het veiligheidsbeleid benoemd op basis van thema's. Voor de maatregelen op het gebied van ondermijning, een van de belangrijkste thema's van het IVB vindt de uitwerking in concrete maatregelen in de bijlage van het IVB plaats. Met het plan van aanpak ondermijning wordt beoogd de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
De raad wordt gevraagd het Integraal Veiligheidsplan Eemsdelta vast te stellen.

Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt de raad een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan voor de raad en de rekenkamercommissie Eemsdelta. De FG wordt voor deze organen aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De raad wordt gevraagd een functionaris gegevensbescherming voor de raad en rekenkamercommissie aan te wijzen.

De werkgroep LeidRaad kreeg met de inwerkingtreding van de nieuwe gemeente Eemsdelta van het presidium de opdracht om een eerste evaluatie naar de vergaderstructuur te doen, de visie op participatie door te ontwikkelen, de communicatieparagraaf uit te werken en het onderwerp integriteit in te bedden in de denk- en werkwijze van de gemeenteraad.
Op vaste momenten in de huidige bestuursperiode evalueert de werkgroep LeidRaad het rapport en kunnen aanpassingsvoorstellen aan het presidium worden voorgelegd.
Het voorlopig eindrapport van de werkgroep met de bevindingen en aanbevelingen ligt voor ter vaststelling door de gemeenteraad.

Dit voorstel is aangemerkt als een hamerstuk.
Op 29 september 2021 heeft uw raad de heer Fatih Özdere aangewezen als tijdelijk 1e plaatsvervangend griffier in verband met ziekte van de raadsadviseur, tevens 1e plaatsvervangend griffier. De aanwijzing loopt tot 1 januari 2022. De raadsadviseur is nog niet hersteld en daarom wordt voorgesteld de aanwijzing van de heer Özdere te verlengen tot 1 april 2022.

Dit voorstel is aangemerkt als hamerstuk.

Als gevolg van afsplitsing van mw. Volmer van de PvdA fractie en verder gaan onder de naam van een nieuwe fractie: "Fractie Janny Volmer" in de gemeenteraad, dient conform de verordening op de auditcommissie een lid van deze fractie te worden benoemd in de auditcommissie. Deze benoeming is gebaseerd op het artikel 3.1. en 3.2. van de Verordening op de auditcommissie Eemsdelta.
De raad wordt gevraagd mevrouw Volmer te benoemen als lid van de auditcommissie.

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken in samenspraak met alle ketenpartners de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren vast te leggen in een Norm voor Opdrachtgeverschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een regiovisie voor de jeugdhulp. De regiovisie geeft richting aan de samenwerking tussen de Groninger gemeenten en aan de inhoudelijke opgaven en ambities waaraan gemeenten en jeugdhulpaanbieders willen werken. Voor u ligt ter vaststelling de regiovisie regio Groningen welke betrekking heeft op de jeugdhulp.

Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

Er zijn raadsvragen ingediend door:
De heer Vijver (PvdA) inzake Glasvezel