Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 21 december 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:41 - 00:01:51 - C. Looye-Sinnema
  00:02:16 - 00:03:43 - B. Visser
  00:03:52 - 00:04:15 - T.G.C. Kramer-Klein
  00:04:18 - 00:06:29 - B. Visser
 2. 2

  00:04:48 - 00:06:29 - B. Visser
 3. 3

 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

  De volgende stukken zijn aangemerkt als bespreekstuk:
  Ingekomen stuk 237- Voortbestaan apotheekhoudende huisartsen op verzoek van LBE
  Ingekomen stuk 239 - Problemen 64 pilotwoningen Opwierde Zuid Appingedam op verzoek van CDA
  Beantwoording schriftelijke vragen - dhr. Ozinga (VVD) waterbak

  Toezeggingen

  Titel
  Voortbestaan apotheekhoudende huisartsen
  00:05:42 - 00:06:29 - B. Visser
  00:06:31 - 00:06:35 - B. Visser
  00:06:38 - 00:07:56 - M. Joostens
  00:08:01 - 00:08:15 - B. Visser
  00:08:17 - 00:08:51 - A. Elderman-Star
  00:09:03 - 00:09:56 - F. Ozinga
  00:09:59 - 00:10:03 - B. Visser
  00:10:06 - 00:11:17 - A. Usmany-Dallinga
  00:11:20 - 00:13:26 - B. Visser
 5. 5

  Aanvrager heeft in 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de op- en overslag van gevaarlijke stoffen op hun inrichting aan de IJzerweg 2 in Farmsum. In samenhang daarmee is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van 3 silo's.
  Het college heeft op 14 december 2021 een ontwerpbesluit genomen om deze aanvraag voor op- en overslag te weigeren omdat deze activiteiten niet passen in het bestemmingsplan Farmsumerpoort – Farmsumerhaven uit 2017 en de daarbij behorende Beleidsvisie Externe veiligheid uit 2011.
  Aanvrager heeft op de voorgenomen weigering omgevingsvergunning op 1 maart 2022 een zienswijze ingediend. Een van de punten uit de zienswijze is dat de gemeenteraad geen besluit heeft genomen over een verklaring van geen bedenkingen. Voorgesteld wordt de verklaring van geen bedenkingen te weigeren.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend.

  00:11:24 - 00:13:26 - B. Visser
 6. 6

  Op grond van de Woningwet is de raad bevoegd de leden van de welstandscommissie te benoemen. De leden worden voorgedragen door Libau, de organisatie voor welstands- en monumentenzorg in de provincie Groningen.
  De raad wordt voorgesteld de door Libau voorgedragen leden voor de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Groninger gemeenten bij acclamatie te (her)benoemen.

  Gespreksvorm: besluitvormend.
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  00:11:40 - 00:13:26 - B. Visser
 7. 7

  Onderwijs is een beleidsterrein waarin veel ontwikkelingen gaande zijn. Het hangt nauw samen met andere beleidsterreinen in het sociale en fysieke domein en er zijn diverse organisaties bij betrokken. De visie op de rol die de gemeente heeft ten aanzien van onderwijs en hoe hier uitvoering aan wordt gegeven is beschreven in bijgevoegde nota. Deze nota is bedoeld om inzicht te geven in de opgaven die we hebben op onderwijsgebied en geeft het kader weer waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden voor toekomstige investeringen. De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de beleidsnota 'Kansrijk Onderwijs in Eemsdelta' en deze vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Verslag gesprek inspreekster
  00:12:01 - 00:13:26 - B. Visser
  00:13:28 - 00:14:42 - J.C.J. Wagenaar
  00:14:43 - 00:14:51 - B. Visser
  00:14:53 - 00:15:30 - M. Joustra
  00:15:31 - 00:15:34 - B. Visser
  00:15:36 - 00:18:42 - K. Schenkel-Zandvoort
  00:18:43 - 00:18:50 - B. Visser
  00:18:52 - 00:20:06 - B.J. Huizing
  00:20:08 - 00:20:18 - B. Visser
  00:20:20 - 00:20:42 - L. van der Kooi
  00:20:44 - 00:20:50 - B. Visser
  00:20:53 - 00:27:13 - M. Joostens
  00:27:16 - 00:27:33 - B. Visser
  00:27:34 - 00:28:23 - J.C.J. Wagenaar
  00:28:24 - 00:28:52 - B. Visser
  00:28:55 - 00:29:24 - M. Joostens
  00:29:25 - 00:29:34 - J.C.J. Wagenaar
  00:29:37 - 00:30:41 - B. Visser
 8. 8

  Molukse KNIL-militairen hebben in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) gevochten aan Nederlandse zijde tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Omdat de Molukse KNIL-militairen en hun families niet langer veilig in hun geboorteland konden verblijven heeft de Nederlandse regering hen naar Nederland gebracht. Dat zou in eerste instantie voor de duur voor 6 maanden zijn. De militairen en hun families werden tijdelijk gehuisvest in kampen. De omstandigheden in de Nederlandse kampen waren zwaar en de verwachting dat hun verblijf tijdelijk was, kwam niet uit. De Molukkers werden later (soms onder dwang) gehuisvest in Molukse wijken verspreid over Nederlandse gemeenten. De Molukse bevolking voelt zich tot op de dag van vandaag in de steek gelaten en niet erkend door de overheid.
  In het belang van eerbetoon en respect richting de twee Molukse gemeenschappen in Eemsdelta wordt door het college voorgesteld een bijzondere status toe te kennen aan de individuele graven van Molukse KNIL-veteranen en hun partners.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend.

  Toezeggingen

  Titel
  00:29:41 - 00:30:41 - B. Visser
  00:30:43 - 00:32:28 - E. Wassenaar
  00:32:29 - 00:33:04 - B. Visser
  00:33:06 - 00:37:35 - H.R. Kol
  00:37:38 - 00:37:45 - B. Visser
  00:37:47 - 00:43:10 - C.A. van Ekelenburg
  00:43:11 - 00:43:17 - B. Visser
  00:43:20 - 00:44:22 - L. van der Kooi
  00:44:25 - 00:44:31 - B. Visser
  00:44:32 - 00:46:37 - J.G. Schoonhoven
  00:46:38 - 00:46:57 - B. Visser
  00:47:00 - 00:48:18 - P. Prins
  00:48:22 - 00:49:04 - B. Visser
  00:50:33 - 00:50:55 - B. Visser
  00:59:39 - 00:59:42 - B. Visser
  00:59:59 - 01:00:22 - B. Visser
 9. 9

  In het Watertakenplan Eemsdelta 2023-2027 is beschreven op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar watertaken ten aanzien van afval-, hemel- en grondwater. In het voorliggende Watertakenplan is nog geen rekening gehouden met vervangingsinvesteringen voor de komende jaren. De investeringen worden opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma en de kadernota 2024.
  Voorgesteld wordt om het Watertakenplan Eemsdelta 2023-2027 en de verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen, na vaststelling de stukken te delen met de provincie en de waterschappen en de stukken ter inzage te leggen.

  Gespreksvorm: besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:00:09 - 01:00:22 - B. Visser
  01:00:25 - 01:04:56 - P. Blink
  01:05:20 - 01:06:29 - B.J. Huizing
  01:06:30 - 01:06:37 - B. Visser
  01:06:39 - 01:09:38 - P. Prins
  01:09:41 - 01:10:06 - B. Visser
 10. 10

  In de raadsvergadering van woensdag 13 juli 2022 is het beleidsplan 'Harmonisatie grondstoffenbeleid 2023-2027' vastgesteld. Met vaststelling van het beleidsplan wordt de inzameling van huishoudelijk afvalstoffen in de gemeente Eemsdelta geharmoniseerd en is besloten tot de invoering van diftar (gedifferentieerd tarief) in de gemeente Eemsdelta.
  In het belang van een doelmatige inzameling van huishoudelijke afvalstoffen vraagt het geharmoniseerde beleid om nadere regels en afspraken. De wettelijke regels rond de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening. Deze verordening vormt geen nieuw beleid maar een technische vertaling van het beleid in regels en afspraken op basis van milieu, kosten en service (afvaldriehoek).
  Voorgesteld wordt de Afvalstoffenverordening gemeente Eemsdelta 2023 vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend.

  01:09:51 - 01:10:06 - B. Visser
  01:10:08 - 01:11:41 - J. van der Lei
  01:11:43 - 01:11:44 - B. Visser
  01:11:47 - 01:13:38 - A. Elderman-Star
  01:13:40 - 01:13:50 - B. Visser
  01:13:52 - 01:14:51 - B.J. Huizing
  01:14:53 - 01:15:01 - B. Visser
  01:15:03 - 01:19:01 - M. Joostens
  01:19:03 - 01:19:47 - B. Visser
 11. 11

  Voorgesteld wordt de volgende verordeningen vast te stellen:
  1. Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen Eemsdelta 2023;
  2. Verordening op de heffing en invordering van leges Eemsdelta 2023;
  3. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Eemsdelta 2023;
  4. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Eemsdelta 2023;
  5. Regeling kwijtschelding belastingen Eemsdelta 2023;
  6. Erratum bij de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelastingen Eemsdelta 2023.

  Gespreksvorm: besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:19:15 - 01:19:47 - B. Visser
 12. 12

  In verband met de inkoop van Beschermd Wonen en verduidelijking van jurisprudentie moet de Wmo verordening met ingang van 2023 worden gewijzigd. Ook wordt het kwaliteitsartikel bijgewerkt. De raad wordt voorgesteld de WMO verordening 2023 vast te stellen.

  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend.

  01:19:32 - 01:19:47 - B. Visser
  01:19:49 - 01:20:42 - E. Wassenaar
  01:20:43 - 01:20:55 - B. Visser
  01:20:58 - 01:23:13 - M. Joostens
  01:23:15 - 01:23:17 - B. Visser
  01:23:18 - 01:23:32 - E. Wassenaar
  01:23:33 - 01:23:57 - B. Visser
 13. 13

  Tot 2 jaar na een herindeling blijven de regelingen en voorschriften van de oude gemeenten nog van kracht. Daarna komen deze te vervallen. Intussen kunnen de regelingen worden vervangen door nieuwe regelingen. Dat is in de afgelopen tijd veelvuldig gebeurd. Enkele regelingen zijn nog niet geharmoniseerd, maar bevatten regels die niet kunnen vervallen. Die regelgeving moet dus nog vervangen worden. Daar dient dit voorstel toe.
  Voorstel is om bijlagen 1 t/m 13 bestaande uit 12 verordeningen en 1 Welstandsnota vast te stellen.

  Gespreksvorm: besluitvormend.
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:23:45 - 01:23:57 - B. Visser
  01:23:59 - 01:24:48 - M.W. Meijer
  01:24:51 - 01:26:13 - B. Visser
 14. 14

  Voorgesteld wordt om budgetten voor een totaalbedrag van € 6.882.400 over te hevelen naar 2023. Hierdoor kunnen de activiteiten die in 2022 om verschillende redenen niet volledig zijn afgerond in 2023 alsnog voortvarend ter hand worden genomen zonder dat daarbij de begrotingsrechtmatigheid in het geding komt.
  Voorstel aan de raad is in te stemmen met het overhevelen van budgetten van 2022 naar 2023 voor een totaalbedrag van € 6.882.400.
  Aan dit agendapunt is het advies van de auditcommissie aan de raad over dit raadsvoorstel toegevoegd.

  Gespreksvorm: besluitvormend.
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  01:25:30 - 01:26:13 - B. Visser
  01:26:15 - 01:27:16 - E. Mulder
  01:27:19 - 01:28:09 - B. Visser
 15. 15

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  Mw. Looye-Sinnema (GL) en dhr. Raangs (CDA) - Datacenter Fivelpoort I en/of II
  Dhr. Huizing (VVD) - Oud papier in voormalig Loppersum
  Mw. Buiter (LBE) - Vallend ijs windmolens

  01:27:34 - 01:28:09 - B. Visser
  01:28:10 - 01:28:46 - C. Looye-Sinnema
  01:28:48 - 01:28:52 - B. Visser
  01:28:55 - 01:29:50 - A. Usmany-Dallinga
  01:29:52 - 01:30:14 - C. Looye-Sinnema
  01:30:19 - 01:30:52 - A. Usmany-Dallinga
  01:30:56 - 01:31:06 - B. Visser
  01:31:08 - 01:31:58 - S.A. Buiter-Dallinga
  01:32:00 - 01:32:04 - B. Visser
  01:32:06 - 01:33:04 - J.A. Ronde
  01:33:07 - 01:34:08 - B. Visser
 16. 17

  01:33:28 - 01:34:08 - B. Visser
  01:40:41 - 01:41:21 - B. Visser
  01:42:32 - 01:42:44 - B. Visser
  01:43:06 - 01:43:12 - B. Visser
 17. 18
  Sluiting