Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

Kadernota en jaarrekening

woensdag 13 juli 2022

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser
Toelichting

De vergadering wordt rond 18:30 uur geschorst voor een warme maaltijd.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  De heer van den Berg spreekt in over ingekomen stuk 162.: Sloop-nieuwbouw traject Zandplatenbuurt zuid.

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek met bewoners Zandplatenbuurt Zuid
 3. 3

 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.


  Op verzoek van raadslid Stulp zijn ingekomen stukken 154, 154a en 158d geagendeerd.
  Raadslid Stulp heeft technische vragen aan het college gesteld over deze ingekomen stukken. De reactie van het college hierop is toegevoegd.

 5. 5

  In verband met het vertrek van raadslid A. Knip is er een vacature in de raad. Van de opvolger in uw raad wordt voorgesteld de geloofsbrieven te onderzoeken, te besluiten over de toelating en tot installatie over te gaan.
  Daarnaast wordt voorgesteld het nieuwe raadslid aan te wijzen als lid van de Auditcommissie.

 6. 6

  Conform de wet Algemene regels herindeling (Arhi) moet eind 2022 de harmonisatie van het grondstoffenbeleid gereed moet zijn.
  Omdat het beleid van de drie voormalige gemeenten behoorlijk van elkaar verschilde, is een intensief traject doorlopen om het nieuwe beleid vorm te geven.
  O.b.v. het voorkeursscenario wordt invulling gegeven aan de twee hoofddoelen van het grondstoffenbeleid van Eemsdelta, namelijk:
  1. het harmoniseren van het grondstoffenbeleid van de gemeente Eemsdelta;
  2. het verminderen van de hoeveelheid restafval om de VANG (Van Afval Naar Grondstof)
  doelstellingen te behalen.

  Moties

  Titel
  Grote Stomende Hoop
  M11 Ondergrondse afvalinzameling
  M13 Mazzelkontjes

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie grondstoffenbeleid
  informatieavond verenigingen over inzameling oud papier
  Omrin app
  Ophalen medisch afval
 7. 8

  In de Tussenrapportage 2022 wordt inzage gegeven in het actueel financieel perspectief over 2022. Financiële afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 worden in deze rapportage toegelicht. Per saldo sluit de eerste Tussenrapportage 2022 met een nadelig saldo van € 530.000.

  Toezeggingen

  Titel
  Aantal kwijtscheldingen
 8. 9

  De Kadernota is bedoeld om uw raad te informeren over de ontwikkeling van ons financieel meerjarenperspectief en het doen van voorstellen over het beleid van onze gemeente. Besluitvorming naar aanleiding van de Kadernota wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2023 en meerjarenraming.

  Amendementen

  Titel
  begraafplaatsen
  beleidsplan groen
  dorpsondersteuners

  Moties

  Titel
  Beleidsnota duurzaamheid en circulair gebruik van gemeentelijke eigendommen
  Beleidsnotitie LHBTIQA+
  Campagne "Steenbreek" in de gemeente Eemsdelta
  Deelvervoer
  Groene Hoop
  Inzamelen medisch afval
  M15 stranddoeken
  M16 Energiearmoede
  M18 Meld misdaad anoniem
 9. 10

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  05:58:11 - 05:58:47 - B. Visser
 10. 11

  De gemeenteraad stelt met dit raadsvoorstel de zesentwintigste, de zevenentwintigste, de achtentwintigste en de negenentwintigste begrotingswijziging 2022 vast die volgt uit de raadsvoorstel inzake het vaststellen van de Harmonisatie grondstoffen- en afvalbeleid (begr. wijz. 26), de jaarrekening 2021 (begr. wijz. 27), de eerste Tussentijdse rapportage 2022 (begr. wijz. 28) en de kadernota 2023 (begr. wijz. 29).

  05:58:16 - 05:58:47 - B. Visser
 11. 12

  05:58:24 - 05:58:47 - B. Visser