Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 28 september 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl (Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl)

Voorzitter
B. Visser

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststellen agenda
 2. 2

  Mevrouw Kornelius spreekt in over de nieuwbouw Uitwierderweg Delfzijl.
  De heer Janssen spreekt in over agendapunt 11/12: Bestemmingsplan Finsestraat Delfzijl en wvg Garageboxen Delfzijl Landenbuurt Delfzijl

  Toezeggingen

  Titel
  schriftelijke reactie op brief inspreker
 3. 3

 4. 4

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

 5. 5

  De raad wordt voorgesteld om een derde plaatsvervangend griffier aan te wijzen.


  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 6. 6

  Met de Nota Grondbeleid wordt het grondbeleid van de hele gemeente Eemsdelta geharmoniseerd en geactualiseerd en legt de Raad kaders vast. Deze Nota biedt het College van Burgemeester en Wethouders een kader om flexibel deel te nemen aan de veranderende grondmarkt en regie te voeren over de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke ambities van de gemeente mede in relatie tot de bestaande regionale programma’s en plannen. Binnen de wettelijke kaders kan de gemeente kiezen voor actief of voor faciliterend grondbeleid. De Nota geeft aan hoe de keuzes daarin gemaakt kunnen worden en beschrijft waar actief grondbeleid voorzien is.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Besluit

  Conform besloten

 7. 7

  Voor de huisvesting van de organisatie is de pragmatische keuze gemaakt om gebruik te maken van de bestaande drie gemeentehuizen, het huidige gebouw van werkplein Fivelingo en de bestaande locaties waarin de buitendienst is gevestigd. In totaal maakt de gemeentelijke organisatie gebruik van zeventien locaties. Om diverse redenen is de huidige huisvesting van de organisatie niet toekomstbestendig. Panden zijn verouderd en moeten worden verduurzaamd, de organisatie werkt verspreid over de gemeente en de indeling en inrichting van de kantoren is ongeschikt voor het zogenaamde plaats- en tijdonafhankelijk werken ("hybride werken"). Daarom wordt de raad voorgesteld de benodigde middelen beschikbaar te stellen voor de start van het programma "toekomstbestendige huisvesting".


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 8. 8

  Binnen de aanpak van de transitie onderwijshuisvesting is voor de opgaven van voormalig gemeente Appingedam een gewijzigde situatie ontstaan. Er is een grote vertraging opgelopen in de initiële opgave van de bouwkundige versterkingen en de kwalitatieve verbeteringen van de twee kindcentra Olingertil en OPwierde in Appingedam. Daarnaast is RENN4 vervroegd naar de nieuwe locatie aan de Olingermeeden in Appingedam verhuisd. Hierdoor is de oorspronkelijke volgordelijke aanpak niet meer haalbaar en daardoor is er een tekort aan beschikbare tijdelijke huisvesting voor tijdens de versterkingen van de kindcentra Olingertil en OPwierde ontstaan. De extra benodigde tijdelijke huisvesting is voor de in september geplande start van de versterking van kindcentrum Olingertil gerealiseerd. Voor een goede, veilige afwikkeling van het verkeer in de omgeving van de schoolzone zijn ook aanvullende verkeersmaatregelen aan de Olingermeeden nodig. Een van de meest ingrijpende maatregelen in deze betreft de realisatie van een rotonde ter hoogte van aansluiting van de Olingermeeden op de Woldweg. De extra tijdelijke huisvesting, aanpassingen aan de openbare ruimte die nodig zijn geweest voor onder andere de extra tijdelijke huisvesting en de nog uit te voeren aanvullende verkeersmaatregelen rond de schoolzone behoeven aanvullend krediet.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Verkeersveiligheid voor fietsers
 9. 9

  Het dorp Spijk heeft veel basisvoorzieningen met actieve dorpsvertegenwoordigers en het aanwezige verenigingsleven, waar al jaren hard gewerkt wordt aan het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp. Het nieuwe kindcentrum 't Maar, naast het sportpark Oldencate, is hier een bijvoorbeeld van.
  Op het sportpark zelf staat een binnensportaccommodatie, welke onder andere gebruikt wordt voor het bewegingsonderwijs. Ook is er een sportkantine aanwezigen kleedruimtes. De gebouwen zijn verouderd en dienen bouwkundig versterkt te worden. De versterking is als koppelkans dorpen Noord toegevoegd aan de transitie onderwijshuisvesting PO, waarbinnen ook het nieuwe kindcentrum is gerealiseerd.
  Het aanpakken van sportcomplex Oldencate is een unieke kans om deze sportaccommodatie naast de benodigde versterking toekomstbestendig te maken. De sportaccommodatie zal duurzaam en energiezuinig worden gebouwd. Ten behoeve van (binnen)sport en het bewegingsonderwijs ontstaan nieuwe mogelijkheden en ook kan er verbinding gezocht gaan worden met lokale initiatieven die een combinatie met sport hebben.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  03:05:42 - 03:05:56 - B. Visser
 10. 10

  De gemeenteraad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop en sloop van het pand Hogewerflaan 6 te Appingedam vanuit het gereserveerde deelbudget inpassingskosten zorgvastgoed, zoals opgenomen in het besluit Handboek inpassingskosten d.d. 1 juni 2022. De raad wordt tevens voorgesteld de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 11. 11

  Het ontwerp bestemmingsplan Delfzijl- Finsestraat is de afgelopen periode bekend gemaakt en heeft ter visie gelegen. Er werden geen zienswijzen ingediend. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de planologisch-juridische basis gelegd voor de woonontwikkeling op de locatie Finsestraat. De woningbouw-locatie maakt onderdeel uit van het Project Perspectieflocaties. Met dit project wordt nieuw woonaanbod ontwikkeld in reactie op de sloop- en nieuwbouwopgave als gevolg van de versterkingsopgave in de Zandplatenbuurt en omgeving. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Delfzijl - Finsestraat ongewijzigd vast te stellen.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 12. 12

  In de Landenbuurt in Delfzijl noord worden rondom de Finsestraat 20 koopwoningen, 20 huurwoningen en 18 zorgappartementen ontwikkeld voor de sloop-nieuwbouwopgave. Aan de kant van de voormalige Balticpark flat wordt daarnaast een zorgprogramma ontwikkeld. In het kader van de verwerving van alle grondposities is het voorstel om Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aan te wijzen. Het betreft 49 percelen met 74 garageboxen gelegen in de Landenbuurt in Delfzijl noord. Wvg geeft de gemeente maximale regie en zeggenschap over aangewezen gronden en voorkomt dat de gronden in andere handen komen waardoor de beoogde doelstelling van de realisatie van woningbouw en zorgvastgoed niet verder onder druk komt te staan.


  Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

 13. 13

  Conform de wet Arhi dienen bepaalde beleidsstukken en verordeningen binnen twee jaar na gemeentelijke herindeling te worden geharmoniseerd. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (hierna: AVOI) is één van deze Arhi-plichtige onderdelen. De drie voormalige gemeenten hadden een inhoudelijk identieke AVOI. De inhoud van de oude AVOI is grotendeels overeind gebleven: de verordening is juridisch geactualiseerd, gesimplificeerd waar mogelijk en aangevuld waar nodig. De gemeente kan met behulp van de nieuwe AVOI de regie voeren over de graafwerkzaamheden, omdat zij aan de nutsbedrijven duidelijkere en uniforme eisen kan stellen. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid is dit essentieel in het licht van de toekomstige opgaven die veel ruimtebeslag zullen gaan hebben op de ondergrond.


  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 14. 14

  Op 31 mei 2022 heeft het college besloten in te stemmen met de voorbereiding van de realisatie van een warmtenet in Loppersum. Op 29 juni 2022 heeft de gemeenteraad de benodigde middelen beschikbaar gesteld.
  Voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet is het wenselijk een rechtspersoon op te richten om de risico's voor de gemeente te beperken en de kansen in een marktomgeving te benutten. In het geval van een warmtenet is een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap (b.v.) het meest passend.
  Omdat de gemeenteraad in staat gesteld moet worden om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit, wordt voorgesteld aan de raad om hier mee in te stemmen.


  Gespreksvorm: besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 15. 15

  Dit raadsvoorstel betreft de harmonisatie van de winkeltijden in onze gemeente, wat in verband met de herindeling voor 1 januari 2023 geregeld moet zijn.
  Het voorstel houdt in dat alle winkels de mogelijkheid krijgen om open te gaan op zon- en feestdagen van 09:00 – 19:00.
  De nieuwe verordening regelt alleen wanneer de winkels de mogelijkheid hebben om open te zijn. De gemeente kan winkeliers niet verplichten de winkels open te laten gaan; enkel om ze dicht te doen op bepaalde tijden.


   Gespreksvorm: oordeelsvormend en besluitvormend

  Toezeggingen

  Titel
  Energieproblematiek MKB-ers
 16. 16

  Door de colleges en de raden van de beide deelnemende gemeenten (Hogeland en Eemsdelta) in de gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen is besloten om de gemeenschappelijke regeling m.i.v. 1-1-22 op te heffen. Op grond van het door het Algemeen Bestuur van het Vuilverwerkingsbedrijf vastgestelde liquidatieplan worden de jaarstukken 2021 aangeboden met de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken over deze jaarstukken. Het verzoek is om dit z.s.m. te doen, waarna wordt overgegaan tot definitieve liquidatie van de gemeenschappelijke regeling.
  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 17. 17

  Op het vergaderrooster van de raad staan de data voor diverse vergaderingen in 2023 ingepland. De raad wordt verzocht dit vergaderrooster vast te stellen.


  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 18. 18

  Op 4 januari 2021 heeft de raad de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Eemsdelta 2021 vastgesteld. De commissie bestaat uit maximaal één lid per fractie. In dit voorstel wordt de raad gevraagd twee nieuwe leden van de vertrouwenscommissie te benoemen.
  De raad heeft op 4 januari 2021 ook een Verordening auditcommissie vastgesteld. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om een nieuw lid van de auditcommissie te benoemen.


  Gespreksvorm:  besluitvormend
  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

 19. 19

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.


  Mw. Elderman-Star - versterking/sloop-nieuwbouw
  Dhr. Hartlief - ontwikkeltafels jeugd

 20. 21
  Motie vreemd aan de orde
 21. 21.a

  Moties

  Titel
  M 23 Regenboogzebrapad
 22. 22

  03:05:45 - 03:05:56 - B. Visser