Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 26 januari 2022

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal Eemsdelta (9320), locatie Delfzijl

Voorzitter
B. Visser
Toelichting

De publieke tribune is i.v.m. de geldende coronamaatregelen gesloten. De vergadering wordt live uitgezonden en is later terug te kijken op onze website.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Titel
  220126 M4 GBE visie Economie
  220126 M6 GBE visie Bedrijventerrein

  Toezeggingen

  Titel
  Uitkomsten overlegtafels Regiovisie jeugd
 2. 2

  Er wordt ingesproken namens de Historische vereniging Loppersum inzake hun protestbrief over het voornemen van afsluiting spoorwegovergang Zuiderlopsterweg.

 3. 4

  Er is gevraagd om agendering van:
  -ingekomen stuk 24: Versterkingsopgave Opwierde I; inwonerssignalen dienstverlening Woongroep Marenland

  De raad stelt de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast.

 4. 5

  De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken in samenspraak met alle ketenpartners de ontwikkelingen van het regionale zorglandschap voor de komende jaren vast te leggen in een Norm voor Opdrachtgeverschap. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen van een regiovisie voor de jeugdhulp. Voor u ligt ter vaststelling de regiovisie regio Groningen welke betrekking heeft op de jeugdhulp.

  Moties

  Titel
  220126 M3 Regiovisie Jeugd
  00:47:27 - 00:48:21 - J.H. Volmer-Kuiper
  00:48:23 - 00:48:28 - B. Visser
  00:48:29 - 00:51:07 - G.R. Drenth
  00:51:08 - 00:51:17 - B. Visser
  00:51:19 - 00:53:48 - F. Ozinga
  00:53:51 - 00:53:54 - B. Visser
  00:53:56 - 00:57:40 - A. Knip
  00:57:42 - 00:57:48 - B. Visser
  00:57:50 - 00:58:51 - A. Elderman-Star
  00:58:52 - 00:58:55 - B. Visser
  00:58:57 - 01:00:28 - C.A. van Ekelenburg
  01:00:31 - 01:00:48 - B. Visser
  01:00:51 - 01:08:13 - P. Prins
  01:08:15 - 01:08:22 - B. Visser
  01:08:25 - 01:09:09 - P. Prins
  01:09:12 - 01:09:29 - B. Visser
  01:09:32 - 01:10:44 - E. Wassenaar
  01:10:46 - 01:10:50 - B. Visser
  01:11:29 - 01:11:34 - B. Visser
  01:11:35 - 01:12:13 - F. Ozinga
  01:12:15 - 01:12:16 - B. Visser
  01:12:17 - 01:13:38 - A. Knip
  01:13:39 - 01:13:47 - B. Visser
  01:13:49 - 01:14:42 - C.A. van Ekelenburg
  01:14:45 - 01:14:51 - B. Visser
  01:14:54 - 01:17:48 - P. Prins
  01:17:56 - 01:18:12 - E. Wassenaar
  01:18:16 - 01:18:49 - B. Visser
  01:18:51 - 01:18:58 - E.K.H. Stulp
  01:19:00 - 01:19:03 - B. Visser
  01:26:40 - 01:26:55 - B. Visser
  01:26:56 - 01:27:04 - E.K.H. Stulp
  01:27:06 - 01:27:09 - B. Visser
  01:27:12 - 01:27:34 - E. Wassenaar
  01:27:37 - 01:27:44 - B. Visser
  01:27:47 - 01:27:53 - E. Wassenaar
  01:27:55 - 01:28:38 - B. Visser
  01:28:39 - 01:28:54 - A. Elderman-Star
  01:28:56 - 01:29:02 - B. Visser
  01:29:03 - 01:29:39 - A. Knip
  01:29:40 - 01:29:41 - E.K.H. Stulp
  01:29:43 - 01:29:52 - E.K.H. Stulp
  01:29:53 - 01:30:16 - B. Visser
  01:30:20 - 01:30:21 - B. Visser
  01:30:23 - 01:30:53 - P. Prins
  01:30:59 - 01:33:24 - B. Visser
  01:33:25 - 01:33:32 - E.K.H. Stulp
  01:33:35 - 01:33:50 - B. Visser
  01:33:55 - 01:34:00 - B. Visser
  01:34:01 - 01:34:04 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:34:12 - 01:34:15 - E. Wassenaar
  01:34:20 - 01:36:04 - B. Visser
 5. 6

  In het kader van het landelijke programma voor de aanpak van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO)
  van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben ProRail en de Regio (gemeente Eemsdelta en provincie Groningen) gewerkt aan het laten vervallen of beveiligen van de onbewaakte overwegen op het traject van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. ProRail heeft eerder bij brief de gemeente al verzocht de overwegen Gerichtsweg en Zuider Lopsterweg voor gemotoriseerd verkeer te onttrekken aan de openbaarheid, om vervolgens in gezamenlijkheid te komen tot definitieve maatregelen. De partijen zijn tot overeenstemming gekomen voor de maatregelen van de, binnen het NABO-programma Eemsdelta behorende, overwegen.

 6. 7

  Met de bestuurlijke afspraken van september 2020 is voor Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl Noord hetzelfde perspectief ontstaan als voor de eigenaren in Zandplatenbuurt Noord. Eerste gedachte was dan ook om de benodigde subsidieregeling en prijslijst door NCG te laten op- en vaststellen. Inmiddels is gebleken dat dit besluit niet door NCG kan worden genomen. Hiervoor is een besluit van een van de bestuurlijk opdrachtgevers nodig. Aangezien een route via het Rijk meer tijd zou vragen dan beschikbaar is, is een regeling via een gemeentelijk besluit de enig haalbare route. Dit alles met als doel om de regeling in januari 2022 actief te krijgen. Dit maakt dat de eigenaren mee kunnen doen aan de dan aangeboden perspectieflocaties.

  01:34:53 - 01:36:04 - B. Visser
  01:36:06 - 01:37:40 - J.H. Volmer-Kuiper
  01:37:41 - 01:38:34 - B. Visser
  01:38:37 - 01:40:10 - I. Poucki
  01:40:12 - 01:40:17 - B. Visser
  01:40:18 - 01:41:40 - K. Schenkel-Zandvoort
  01:41:42 - 01:41:46 - B. Visser
  01:41:47 - 01:43:36 - J. van der Lei
  01:43:38 - 01:43:46 - B. Visser
  01:43:48 - 01:54:05 - A. Usmany-Dallinga
  01:54:08 - 01:54:22 - B. Visser
  01:54:23 - 01:54:33 - J. van der Lei
  01:54:35 - 01:54:40 - B. Visser
  01:54:42 - 01:55:00 - J. van der Lei
  01:55:01 - 01:55:02 - B. Visser
  01:55:03 - 01:56:16 - A. Usmany-Dallinga
  01:56:17 - 01:56:19 - B. Visser
  01:56:21 - 01:56:28 - C. Looye-Sinnema
  01:56:29 - 01:56:30 - B. Visser
  01:57:10 - 01:57:42 - B. Visser
 7. 8

  Dit agendapunt is als hamerstuk aangemerkt.

  Op 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden.
  Deze wet heeft drie wetten vervangen:
  1. De Natuurbeschermingswet 1998,
  2. De Boswet en
  3. De Flora- en faunawet.
  Als onderdeel van de Wet Natuurbescherming wordt ten aanzien van het bewaren van houtopstanden onderscheid gemaakt tussen de gemeente als bevoegd gezag en de Provincie als bevoegd gezag. De begrenzing van de bebouwde kom Wet Natuurbescherming geeft dit onderscheid aan waarbij de gemeente het bevoegd gezag is voor het bewaren van houtopstanden binnen de begrenzing bebouwde kom Wet Natuurbescherming.

  01:57:26 - 01:57:42 - B. Visser
 8. 9

  Eind 2019 hebben de raden van de aardbevingsgemeenten een rechtstreeks budget ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te investeren in de relatie met de inwoners en versterking van de eigen positie binnen de aardbevingsproblematiek. Dit voorstel gaat over het vervolg van deze middelen.

  01:57:27 - 01:57:42 - B. Visser
  01:57:43 - 01:58:36 - J. van der Lei
  01:58:38 - 01:58:41 - B. Visser
  01:58:42 - 01:59:35 - E.W. Raangs
  01:59:37 - 02:01:01 - B. Visser
 9. 10

  In artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad de accountant aanwijst. De accountant is belast met de controle van de jaarrekening. De afzonderlijke fusiegemeenten hebben voor de boekjaren 2020 en 2021 BDO aangewezen als accountant, met de mogelijkheid van tweemaal verlenging van één jaar. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om het contract met BDO met één jaar te verlengen, voor het boekjaar 2022.

  02:00:45 - 02:01:01 - B. Visser
  02:01:02 - 02:01:49 - E. Mulder
  02:01:51 - 02:02:07 - B. Visser
 10. 11

  Raadsleden kunnen op basis van artikel 36 Reglement van orde, actuele en spoedeisende vragen stellen die in de vergadering mondeling worden beantwoord door de portefeuillehouder.

  02:01:59 - 02:02:07 - B. Visser
  02:02:08 - 02:02:59 - E. Mulder
  02:03:00 - 02:03:02 - E.K.H. Stulp
  02:03:03 - 02:03:04 - B. Visser
  02:03:05 - 02:03:08 - E.K.H. Stulp
  02:03:10 - 02:03:11 - E. Mulder
  02:03:13 - 02:03:18 - E.K.H. Stulp
  02:03:20 - 02:03:39 - E. Mulder
  02:03:41 - 02:03:46 - B. Visser
  02:03:47 - 02:04:38 - J.A. Ronde
  02:04:42 - 02:04:54 - E.K.H. Stulp
  02:04:55 - 02:05:24 - J.A. Ronde
  02:05:26 - 02:05:31 - E.K.H. Stulp
  02:05:33 - 02:05:34 - B. Visser
  02:05:35 - 02:05:47 - J.A. Ronde
  02:05:48 - 02:05:49 - E.K.H. Stulp
  02:05:50 - 02:05:55 - B. Visser
  02:05:57 - 02:06:09 - E.K.H. Stulp
  02:06:10 - 02:06:34 - B. Visser
 11. 12

  02:06:22 - 02:06:34 - B. Visser
 12. 12.a

  02:06:27 - 02:06:34 - B. Visser
  02:06:35 - 02:09:47 - E.K.H. Stulp
  02:09:49 - 02:10:04 - B. Visser
  02:10:08 - 02:10:30 - B. Visser
  02:10:32 - 02:12:47 - E. Mulder
  02:12:48 - 02:12:52 - B. Visser
  02:12:54 - 02:13:23 - J.H. Volmer-Kuiper
  02:13:26 - 02:13:27 - B. Visser
  02:13:30 - 02:16:31 - E.W. Raangs
  02:16:33 - 02:16:49 - B. Visser
  02:16:53 - 02:17:38 - K. Schenkel-Zandvoort
  02:17:39 - 02:17:44 - B. Visser
  02:17:46 - 02:18:23 - N. Boersma
  02:18:25 - 02:18:30 - B. Visser
  02:18:33 - 02:18:49 - J.C.J. Wagenaar
  02:18:53 - 02:19:11 - B. Visser
  02:19:16 - 02:19:19 - B. Visser
  02:19:21 - 02:19:47 - J.C.J. Wagenaar
  02:19:51 - 02:19:55 - B. Visser
  02:19:57 - 02:20:19 - E.K.H. Stulp
  02:20:21 - 02:20:22 - E. Mulder
  02:20:23 - 02:20:26 - B. Visser
  02:20:27 - 02:20:45 - E. Mulder
  02:20:48 - 02:22:14 - E.K.H. Stulp
  02:22:15 - 02:22:25 - B. Visser
 13. 12.b

  Moties

  Titel
  220126 M5 GBE onderzoek Corporaties
  02:22:26 - 02:22:55 - E.K.H. Stulp
  02:22:57 - 02:23:27 - B. Visser
  02:23:31 - 02:24:02 - J.C.J. Wagenaar
  02:24:07 - 02:24:44 - A. Knip
  02:24:46 - 02:24:51 - B. Visser
  02:24:52 - 02:26:04 - M.W. Meijer
  02:26:06 - 02:26:19 - B. Visser
  02:26:21 - 02:26:36 - M. Joustra
  02:26:38 - 02:26:40 - B. Visser
  02:26:42 - 02:27:18 - B.J. Huizing
  02:27:19 - 02:27:33 - B. Visser
  02:27:35 - 02:29:03 - A. Usmany-Dallinga
  02:29:04 - 02:29:15 - B. Visser
  02:29:16 - 02:29:18 - A. Usmany-Dallinga
  02:29:19 - 02:29:21 - B. Visser
  02:29:22 - 02:29:32 - A. Usmany-Dallinga
  02:29:33 - 02:29:53 - B. Visser
  02:29:54 - 02:30:51 - A. Usmany-Dallinga
  02:30:52 - 02:30:53 - E.K.H. Stulp
  02:30:54 - 02:30:57 - B. Visser
  02:30:58 - 02:31:25 - E.K.H. Stulp
  02:31:27 - 02:31:28 - B. Visser
  02:31:29 - 02:32:47 - A. Usmany-Dallinga
  02:32:50 - 02:32:56 - B. Visser
  02:32:57 - 02:34:05 - E.K.H. Stulp
  02:34:06 - 02:34:08 - B. Visser
  02:34:10 - 02:35:13 - E.W. Raangs
  02:35:14 - 02:35:18 - B. Visser
  02:35:19 - 02:36:36 - E.K.H. Stulp
  02:36:38 - 02:36:43 - B. Visser
  02:36:44 - 02:37:57 - A. Usmany-Dallinga
  02:37:59 - 02:38:54 - B. Visser
 14. 12.c

  02:38:41 - 02:38:54 - B. Visser
  02:38:55 - 02:41:45 - E.K.H. Stulp
  02:41:46 - 02:42:12 - B. Visser
  02:42:14 - 02:43:04 - G.J. Reinders
  02:43:07 - 02:43:09 - B. Visser
  02:43:13 - 02:44:16 - J.C.J. Wagenaar
  02:44:21 - 02:44:22 - B. Visser
  02:44:25 - 02:46:37 - E.W. Raangs
  02:46:44 - 02:46:58 - J.C.J. Wagenaar
  02:47:02 - 02:47:39 - E.W. Raangs
  02:47:40 - 02:47:42 - B. Visser
  02:47:43 - 02:48:13 - A. Knip
  02:48:17 - 02:48:26 - B. Visser
  02:48:30 - 02:52:00 - A. Usmany-Dallinga
  02:52:02 - 02:52:12 - B. Visser
  02:52:14 - 02:55:15 - E.K.H. Stulp
  02:55:16 - 02:55:59 - B. Visser
 15. 13

  Toezeggingen

  Titel
  Verschil begrotingswijziging en rvs Zandplatenbuurt
  02:55:32 - 02:55:59 - B. Visser
  02:56:00 - 02:56:08 - G.R. Drenth
  02:56:09 - 02:56:37 - B. Visser
 16. 14

  02:56:19 - 02:56:37 - B. Visser
  02:56:52 - 02:57:56 - T.G.C. Kramer-Klein
  03:00:32 - 03:00:40 - T.G.C. Kramer-Klein